» » Сторінка 8

Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання, здобуті учнями у середніх класах, про основні орфограми у префіксах; формувати орфографічну пильність, культуру усного і писемного мовлення; удосконалювати вміння знаходити і виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; розвивати пам'ять, критичне та логічне мислення;  сприяти розвитку   мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної компетентностей; виховувати у школярів повагу до особистості, повагу до рідної мови, до національних надбань українського народу.

Читати

Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас

Засвоєння учнями ґрунтовних знань сучасної лінгвістичної теорії має стати основою для формування в них умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови. Опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія», уривки із художніх текстів як засоби мавленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяють формуванню навичок учнів аналізувати, зіставляти і порівнювати мовні явища у різних стилях мовлення.
Читати

Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас

Мета уроку:  Навчити учнів узагальнювати відомості про вивчене, порівнювати різні види речень та визначати їх відмінності, виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розвивати навички проектної і дослідницької діяльності учнів, формувати і навички використання теоретичних знань при виконанні практичних завдань та уміння працювати з тестами; виховувати самостійність, любов до рідної мови.
Читати

Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас

Мета: вчитися розпізнавати порівняльні звороти серед інших синтаксичних конструкцій, розуміти образне значення порівняльних зворотів у текстах різних стилів мовлення, удосконалювати вміння і навички учнів уживати їх в усному і писемному мовленні;

розвивати логічне мислення, спостережливість, самостійність суджень, уяву, вміння презентувати результати своєї роботи;

виховувати культуру мовлення учнів, заохочувати їх до самостійності в роботі.

Читати

Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас

Мета: повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, продовжити вдосконалювати орфографічні навички; розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей, формувати вміння висловлювати й доводити власну думку; виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах, на прикладі українських літературних героїв, наділених типовими рисами національного характеру, сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей.

Читати

Урок «Односкладні прості речення. Узагальнення знань», 8 клас

Мета: 1)навчальна: узагальнити та систематизувати відомості про односкладні речення, їх групи та види; удосконалити вміння визначати тип односкладних речень, спосіб вираження в них головного члена, правильно використовувати у мовленні вивчені види односкладних речень;

2)розвивальна: розвивати вміння аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал; розвивати творчі здібності учнів;

Читати

Урок «Лист. Адреса», 5 клас

Мета: ознайомити   учнів   із   типами   листів,  навчити  грамотно   і   правильно підписувати  конверт   і   оформляти    лист ,  дотримуючись композиційної   єдності , послідовно   викладати   свої   думки   на   папері ,   при   потребі   застосовувати  звертання   і   вставні   слова ,   засвоїти  поняття  «адреса»,  «адресат»  ,   «адресант» ,   «індекс» ;  розвивати   зв'язне   мовлення   школярів
Читати

Урок «Лексикологія. Тренувальні вправи», 6 клас

Мета. Забезпечити поглиблення знань, умінь і навичок учнів із лексикології; поглибити уміння розрізняти групи слів за вживанням; удосконалювати уміння характеризувати текст за лексичним складом; розвивати логічне мислення; сприяти вихованню почуття поваги до рідного народу.

Читати

Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас

Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»;  розвивати навички правопису;

розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички;

виховна: виховування почуття гордості за свій народ, його мистецьке обдарування.

Читати

Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас

Мета: закріпити знання про типи складних речень, працювати над виробленням уміння виконувати синтаксичний розбір речення, закріплювати вміння вмотивовувати пунктограми й орфограми; розвивати мислення, мовлення, уміння аналізувати й узагальнювати; формувати  соціальну та загальнокультурну компетентність; виховувати любов до природи, до рідного краю.

Читати