» » Сторінка 12

«Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі

Мета:  поглибити знання учнів про займенник як частину мови; ознайомити з розрядами займенників за значенням, а також із загальним значенням і граматичними ознаками їх;

формувати вміння розпізнавати займенники,аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників, доречно використовувати їх у мовленні;

Читати

Повторення й узагальнення вивченого в 5-му класі. Словосполучення і речення.

Мета:  повторити, узагальнити і систематизувати знання про словосполучення і речення; відпрацювати навички розрізняти ці дві синтаксичні одиниці;  удосконалювати орфографічну грамотність, розвивати пам'ять, логічне мислення, творчу уяву; виховувати зацікавленість у навчанні, допитливість, повагу до історії свого народу, патріотизм.

Читати

«Складання діалогів. Уживання звертань у діалогічному мовленні» з української мови в 5-му класі

Мета: систематизувати вивчене про звертання, удосконалювати вміння визначати їх в реченні, доречно використовувати в усному та писемному мовленні; розвивати вміння спілкуватися, логічне мислення, пам`ять; виховувати культуру спілкування, любов до рідного слова, повагу до родини.

Читати

«Повторення й узагальнення вивченого в кінці року» з української мови в 5-му класі

МЕТА : 

повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з вивченого;

удосконалити пунктуаційні, орфографічні навички п'ятикласників, вміння робити фонетичний, морфемний, синтаксичний, лексичний аналізи;

Читати

Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»

Даний зошит розроблено з метою забезпечити систематизацію знань учнів 8-ого класу з кожної теми перед проведенням підсумкових тематичних контрольних робіт.
Учні мають змогу працювати над завданням вдома і, таким чином, спокійно і не поспішаючи, систематизувати вивчений матеріал, або ще раз повторити той матеріал з теми, який викликав утруднення під час ії вивчення.
Читати

«Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі

МЕТА: Повторити вивчений матеріал за темою «Ділові папери». Систематизувати та поглибити знання теоретичних понять, розуміння важливості ділових паперів;  шукати шляхи удосконалення ділових стосунків у сучасному світі. Розвивати логічне мислення, пам'ять, компетентність діловода.
Читати

Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос. Українська мова, 8 клас

Мета: поглибити знання учнів про види речень за структурою граматичної основи; дати поняття про синтаксичну та  стилістичну функцію порядку слів у реченні; допомогти учням засвоїти норми дотримання логічного наголосу при інтонуванні речень у тексті; розвивати вміння виразно читати речення з прямим і зворотним порядком слів; 

Читати

«Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку у ньому» з української мови в 9-му класі

Мета: націлити на усвідомлення, осмислення  й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на задану тему, уміння ставити запитання за темою;
Читати

«Правила вживання знака м'якшення» з української мови в 5-му класі

Мета уроку

навчальна - закріпити  знання, вміння, навички  правопису слів із знаком м'якшення .

розвивальна - розвивати логічне мислення, уяву, мовлення;

збуджувати інтерес до творчості В.О.Сухомлинського;

виховна - сприяти вихованню любові і поваги до рідної мови, художнього слова.

Читати

«Узагальнення й систематизація знань про однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами» з української мови у 8-му класі

Розвивати вміння вільно оперувати лінгвістичними  знаннями у власному мовленні;

Сприяти розширенню кругозору дітей, прагненню їх самостійно здобувати знання з метою розвитку як особистостей;

Виховувати культуру думок,усного і писемного мовлення підлітків.

Читати