» » Сторінка 11

Дидактичний матеріал «Словосполучення і речення». 5 клас

І. Словниковий диктант

Невідомо, край, глечик, чоловік, сьомий, собака, дорога, зірки, щира, дощ, країна, самітній, сильніший, ведмідь, людина, служба, ввечері, лев, сонце, обличчя.

ІІ. Пояснювальний диктант

Велика посуха, понесла додому, узяла глечик, удова захворіла, щира дівчина, знайти друга-товариша, лісові звірята, пішов пес, давні українці

Читати

Написання прислівників разом і через дефіс. 7 клас

МЕТА: ознайомити учнів з правилами написання прислівників через дефіс та разом, виробляти навички розпізнавати слова з даними орфограмами; досягти практичного засвоєння ними правил написання прислівників через дефіс та разом; збагачувати словниковий запас учнів;  розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати в учнів повагу до творчості Лесі Українки, любов до поезії, активну життєву позицію.

Читати

У світі прикметника і художнього слова. 6 клас

Мета: поглибити, узагальнити і систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови; формувати вміння визначати рід, число та відмінки прикметників; повторити відомості про поділ прикметників на групи за значенням, формувати вміння розрізняти якісні, відносні та присвійні прикметники,
Читати

«Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами -еньк, -есеньк, -ісіньк, -ськ, зьк, -цьк», 6 клас

Мета уроку: 

  • поглибити знання учнів про прикметник; з'ясувати особливості написання прикметників із різними суфіксами, з'ясувавши їхню роль у аналізованих словах;
  • формувати вміння знаходити в текстах прикметники з суфіксами пестливості;
Читати

Узагальнення вивченого з теми “Прикметник як частина мови”, 6 клас

Мета:

  • узагальнити й систематизувати вивчений матеріал про прикметник як частину мови; навчити застосовувати теоретичні знання на практиці при розпізнаванні прикметника, визначенні його граматичних ознак; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх;
  • розвивати вміння чітко висловлювати свої думки, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас та вдосконалювати граматичну структуру мовлення учнів;
Читати

«Неозначено-особове речення», 8 клас

Мета:  поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення,  сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена, повторити вивчене про означено-особове речення, розвивати творчі вміння  аналізувати, трансформувати й конструювати  неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження;  виховувати любов до рідного краю та пошану до народних звичаїв.

Читати

«Просте ускладнене речення», 11 клас

Мета: актуалізувати знання учнів про просте ускладнене речення,  удосконалювати вміння визначати певні синтаксичні конструкції, акцентуючи увагу на проблемних питаннях ЗНО; розвивати культуру мовлення,  творчі здібності учнів, логічне та образне мислення; виховувати повагу до української мови, любов до малої батьківщини.

Читати

«Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль», 7 клас

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння , знаходити прислівники в тексті, характеризувати їх; розвивати усне зв'язне мов­лення учнів, увагу, уяву, творчі здібності; виховувати почуття патріотизму, любов до рідної мови, до рідної природи. 

Читати

Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас

Мета:

систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення;

сформувати вміння й навички правильно інтонувати речення,  визначати засоби зв'язку в ньому;розвивати вміння аналізувати текст, враховуючи розділові знаки; на прикладі зразків творів письменників виховувати любов до слова, мови .

Читати

«Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

Мета: поглибити знання  учнів про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й пасивними дiєприкметниками, правила їx творення; формувати вмiння розрiзняти активнi й пасивнi дiєприкметники, утворювати їx, правильно писати дiєприкметниковi суфiкси; виховувати всебiчно розвинену, моральну особистiсть; сприяти розвитку логічного мислення, творчої уяви, культури усного та письмового мовлення.

Читати