» » Сторінка 10

Урок «Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів», 10 клас

Мета заняття: активізувати, узагальнити та систематизувати знання студентів про слово як предмет вивчення лексикології, його лексичне значення, про синоніми, антоніми та пароніми, про фразеологію; сформувати уявлення про лексико-стилістичні синоніми та їх види; збагачувати словниковий запас студентів; розвивати культуру мовлення, усне та писемне мовлення; виховувати повагу до рідної мови.

Читати

Розробка уроку «Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини», 5 клас

Мета: навчити учнів розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, обставини), виділяти їх у контексті умовними позначками; формувати загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного вираження; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати почуття любові до рідного краю.

Читати

Розробка уроку «Написання не з іменниками», 6 клас

Мета: формувати в учнів уміння правильно писати не з іменниками, обґрунтовувати вибір написання відповідними орфографічними правилами; розвивати пам'ять, логічне мислення, навички систематизовувати здобуті знання, самостійно робити висновки; розвивати культуру усного й писемного мовлення.

Читати

Розробка уроку «Звертання. Розділові знаки при звертанні», 5 клас

Мета: навчити учнів знаходити і виділяти звертання в реченнях і тексті, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки при звертаннях; удосконалювати пунктуаційні вміння; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати любов і повагу до членів своєї родини.

Читати

Розробка уроку «Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу», 11 клас

Мета заняття:  

навчальна - закріпити знання з практичної риторики, з'ясувати рівень засвоєння елементів практичної риторики; виробляти вміння викладати зміст виступу у чіткій послідовності, вміло почати та закінчити виступ, володіти мімікою та жестами під час виступу;

розвивальна - розвивати комунікативні вміння, логічне мислення, творчі здібності, навички дослідницької діяльності;

Читати

Розробка уроку «Узагальнення та систематизація вивченого про іменник як частину мови. Тренувальні вправи. Морфологічний розбір іменника», 6 клас

Мета:        

повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів з теми "Іменник як частина мови";

розвивати логічне мислення, пам'ять, творчу уяву, культуру усного мовлення, уміння правильно висловлювати свої думки; сприяти розширенню світогляду, збагачувати словниковий запас учнів;

Читати

Розробка уроку «Пунктограми в простому реченні», 11 клас

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про основні пунктограми в простому реченні; удосконалювати вміння обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою правил, правильно вживати розділові знаки при однорідних, відокремлених членах, звертаннях, вставних словах, словосполученнях, реченнях;
Читати

Розробка уроку «Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті…» 6 клас

(Письмовий твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі)

Мета.   Формувати мовленнєві компетентності:

  • Просторову: навчити складати твір-опис природи, формувати вміння  будувати  висловлювання  в певній композиційній формі;

Розширити уявлення учнів про комп'ютерні презентації, ввести поняття: вставка об'єктів, ефекти анімації та їх настройка. Поглибити знання і вміння про призначення Power Point. Вчити застосовувати набуті знання для створення презентацій.

Читати

Розробка уроку «Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі», 5 клас

Мета: формувати вміння і навички складання усних і письмових творів – описів предмета, навчити дітей спостерігати, бачити, зіставляти, систематизувати, виділяти частини із цілого;

розвивати навички зв'язного мовлення школярів, логічне мислення, уяву, нестандартне творче мислення, вміння створювати словесний образ;

Читати

«Узагальнення вивченого з теми «Дієслово». 7 клас

Мета:

-узагальнити знання учнів про дієслово, його граматичні ознаки, зокрема час, число, особу, рід, вид, спосіб, вдосконалювати вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови,

- розвивати зв'язне мовлення учнів;

- виховувати любов до рідної мови.

Читати