Методичні рекомендації до уроків української літератури з вивчення життєпису Григора Тютюнника

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етнічних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого покоління. Шкільна літературна освіта забезпечує естетичне та етичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури.

Читати

Врахування психолого-вікових особливостей школярів при вивченні творчості Григора Тютюнника

Повнота сприйняття учнем художньої літератури залежить від його індивідуальних і вікових особливостей, а також від часу, в який він живе. Щоб діяльність учителя-словесника була ефективною, він має знати основні етапи літературного розвитку учня і відповідно до них вибудовувати процес викладання.

Читати

Автобіографічні мотиви у творчості Григора Тютюнника

Важливе місце у вивченні творчості належить фактам, які допомагають учням зрозуміти суспільне середовище, в якому зростав письменник, історичні події, що визначили напрям його творчості, зв'язок з передовими людьми часу, розкривають секрети творчої лабораторії, визначають його місце в літературному процесі.

Читати

Особливості вивчення творчості письменника

Вивчення життєвого і творчого шляху письменника – важлива ланка у системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим, що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів. Вивчення життєвого шляху письменника повинне бути своєрідною психологічною та естетичною підготовкою учнів до розгляду його творчості [13, c. 186].

Читати