Урок: І. Котляревський. «Енеїда». Образи Енея, троянців

Продовжити розкривати ідейно-художній зміст поеми «Енеїда»; зосередити увагу на характеристиці образів Енея, троянців, з'ясувати їх вчинки, поведінку, наводячи переконливі обґрунтування, приклади з твору; розвивати образне і логічне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, уміння мотивувати власні думки, почуття, грамотно надавати ґрунтовні висновки, узагальнення; формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчості І. Котляревського, високі патріотичні почуття, любов до рідного краю, народу, його традицій.

Читати

Урок: І. Котляревський. «Енеїда». Історія створення. Національний колорит. Проблеми і мотиви твору. Характеристика героїв, що уособлюють самодержавство, панів, чиновників, духовенство

Розкрити історію написання поеми І. Котляревського «Енеїда», її ідейно-тематичну спрямованість, проблематику; охарактеризувати героїв твору, що уособлюють самодержавство, панів, чиновників, духовенство; розвивати креативність, логічне мислення, вміння учнів аналізувати прочитане, розмірковувати над змістом твору, характеризувати його героїв, виділяти головне, суттєве, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати високі патріотичні почуття, інтерес до історичного минулого рідного краю, родинних звичаїв і обрядів.

Читати

Урок: Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського

Охарактеризувати суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури; з'ясувати причини духовного поневолення нації, особливості розвитку фольклористики; визначити основні художні напрями літератури цього періоду, найвизначніших письменників того часу; ознайомити школярів з життям і творчістю І. Котляревського;
Читати

Урок: Контрольна робота № 1 «Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література» (укр. літ., 9 клас)

За допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Читати

Урок: Г. Сковорода. Біблійна основа творчості. «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми

Дослідити й осмислити основи Біблії у творчості Г. Сковороди; опрацювати зміст програмового філософського трактату; вміти коментувати смисл афоризмів письменника; розвивати логічне та образне мислення, навички осмисленого сприйняття філософських понять і афоризмів, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; формувати світогляд школярів; виховувати пошану до народної моралі, прагнення дотримуватися її норм; прищеплювати відповідальність за доручену справу.

Читати

Урок: Г. Сковорода. «Сад божественних пісень», «Всякому городу нрав і права…», «De libertate»

Продовжити знайомити школярів з творчістю Г. Сковороди; охарактеризувати збірку його поетичних творів (пісень); розкрити ідейно-художній зміст програмових віршів митця; розвивати увагу, пам'ять, спостережливість, уміння глибоко мислити, надавати власну оцінку, відповідний коментар; раціонально використовувати навчальний час; виховувати шанобливе ставлення до культурних надбань вітчизняної літератури ХVІІІ ст.; інтерес до історичного минулого рідного краю, до наслідків власної праці.

Читати

Урок: Розвиток мовлення. Письмова робота за творчістю Г. С. Сковороди-байкаря

Вдосконалювати вміння школярів писати творчі роботи; виявити рівень осмислення учнями ідейного змісту байок Г. Сковороди; дослідити яким чином у творах митця розкривається його філософські погляди; розвивати творче, логічне, абстрактне мислення; увагу; уміння застосовувати отримані знання під час виконання письмової роботи; аналізувати художні твори; виховувати почуття пошани, поваги до творчості Г. Сковороди; самостійність, наполегливість у роботі.

Читати

Урок: Г. Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Байки харківські». «Бджола та шершень», «Собака і вовк»

Ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом Г. Сковороди — філософа, просвітителя, поета; охарактеризувати його збірку «Басни харьковскія», зосереджуючи увагу на ідейно-тематичному спрямуванні програмових байок; розвивати вміння аналізувати, коментувати зміст творів; навички виразного читання; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття пошани до творчості Г. Сковороди, давньої літератури; любов до книги як скарбниці народної мудрості та пам'яті.

Читати

Урок: Драматургія. Шкільна драма «Владимир» Ф. Прокоповича. Вертеп як вид лялькового театрального дійства

Ознайомити учнів з особливостями шкільної драми, зокрема з твором Ф. Прокоповича «Владимир»; дати уявлення про ста-новлення і розвиток драматургії у давній українській літературі; охарактеризувати вертеп як вид лялькового театрального дійства; розвивати вміння аналізувати, співставляти, виділяти головне, суттєве, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати повагу до історичного минулого народних традицій, що уособлюють вселюдські, вічні цінності; пропагувати вертепні традиції у наш час.

Читати

Урок: І. Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (з рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»). С. Климовський. «Їхав козак за Дунай»

Стисло ознайомити школярів з особливостями поетичних творів давньої української літератури, зосереджуючи увагу на опрацюванні життєвого і творчого шляху І. Величковського і С. Климовського; мати уявлення про фігурний (курйозний вірш); розвивати творчу увагу школярів, їх логічне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість; уміння пояснювати ідейно-художні особливості програмових віршів, коментувати їх зміст; формувати естетичні смаки в учнів; виховувати почуття поваги до творчості поетів давньої української літератури, національної гідності; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Читати