Урок: Вступ. Бесіда. Література XX ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства

Охарактеризувати літературу XX ст. як мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства, визначити її жанрове, тематичне, стильове розмаїття, дослідити непростий шлях розвитку; формувати кругозір; виховувати почуття любові до рідного краю, митців вітчизняного слова, гордість за тих, хто створював українське літературне мистецтво.

Читати

Урок: Контрольна робота № 3 «Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок» (укр. літ., 9 клас)

За допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, творчі здібності, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати самостійність, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці. 

Читати

Урок: Марко Вовчок «Максим Гримач». Почуття відповідальності та вини як уселюдське почуття

Продовжити опрацювання ідейно-художнього змісту оповідання, досліджуючи причину заборони М. Гримача на одруження Катрі із Семеном, акцентуючи увагу на почуття відповідальності та вини як уселюдське почуття; розвивати увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні судження про особливості оповідання, його спрямованість; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати шанобливе ставлення до людини, її прав; зневажливе ставлення до будь-якого поневолення особистості, приниження її гідності.

Читати

Урок: Марко Вовчок. Життя і творчість. «Максим Гримач». Романтичність твору, особливості його сюжету, характеротворення

Ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом Марка Вовчка, опрацювати ідейний зміст «Максим Гримач», визначаючи жанр твору, ознаки романтизму в ньому, особливості його сюжету; характеротворення; виховувати повагу до творчої особистості письменниці, зневажливе ставлення до насильства над людиною; прищеплювати риси доброти, чуйності, порядності.

Читати

Урок: П. Куліш «Чорна рада». Характеристика образів твору

Охарактеризувати образи героїв твору, з'ясувати їх ідеали, прагнення і вчинки, духовні цінності, роль у відтворенні історичного колориту епохи та станової психології окремих суспільних верств; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість; вміння оцінювати прочитане, критично і логічно мислити, висловлюючи виважені власні міркування; виховувати почуття пошани до творчості П. Куліша, любов до Вітчизни, прищеплювати пізнавальний інтерес до історичного минулого рідного краю.

Читати

Урок: П. Куліш «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення і руїнництва

Продовжити знайомити школярів із змістом твору П. Куліша «Чорна рада», охарактеризувати образи головних героїв твору, досліджуючи протистояння сил державотворення і руїнництва; розвивати навички індивідуальної характеристики літературних персонажів, критично оцінювати їх поведінку; вміння оцінювати прочитане та висловлювати власні думки з цього приводу; виховувати повагу до творчої особистості П. Куліша; національну самосвідомість, прищеплювати любов до Вітчизни.

Читати

Урок: П. Куліш «Чорна рада» — перший український історичний роман

Дати загальну характеристику першому україномовному історичному роману П. Куліша: з'ясувати ідейно-тематичну спрямованість, жанр, композицію та сюжет, історичні передумови створення хроніки; опрацювати зміст твору з І–VІ розділами; розвивати увагу, допитливість, логічне мислення; вміння аналізувати фактичний матеріал з роману, грамотно і виважено висловлювати власну думку, робити ґрунтовні висновки; виховувати повагу до творчої спадщини П. Куліша, до історичного минулого та кращих здобутків української літератури. 

Читати

Урок: П. Куліш. Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»)

Виявити особливості кредо митця, романтичну спрямованість його програмових ліричних творів; опрацювати їх ідейно-художній зміст та тематичну спрямованість; розвивати культуру зв'язного мовлення, творчу фантазію, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, формувати естетичні смаки; виховувати почуття поваги до особистості людини, її прагнень, бажань; любові до краси природи рідного краю. 

Читати

Урок: П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. «До рідного народу»

Ознайомити школярів з особистістю П. Куліша — письменника, першого українського літературного критика, перекладача, автора підручника для школи; проаналізувати ідейний зміст поезії «До рідного народу»; розвивати пам'ять, логічне мислення, вміння виразно читати і сприймати поетичні твори, робити ґрунтовні висновки, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчої діяльності П. Куліша, шанобливого ставлення до рідної мови — цінності нашого народу.

Читати

Урок: Розвиток мовлення. Контрольний твір-роздум (за поезіями Т. Шевченка)

Вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми, систематизувати та узагальнити їх знання про поетичну творчість Т. Шевченка; розвивати творчі здібності учнів, їх логічне мислення, пам'ять, уміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, наводити відповідні аргументи; виховувати почуття пошани до творчості Т. Шевченка, історичного минулого рідного краю; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. 

Читати