Урок: Історична повість І. С. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький». Змалювання широкої картини життя і національно-визвольної боротьби козацтва України в XVII столітті. Проблематика твору, його патріотичний пафос. Образ Максима Кривоноса

Ознайомити учнів зі змістом твору, образом Максима Кривоноса, проблематикою та патріотичним пафосом повісті «Князь Єремія Вишневецький»; формувати вміння характеризувати образи твору; удосконалювати навички усного мовлення, аналізу на основі прочитаного; виховувати любов до рідного краю, почуття патріотизму.

Читати

Урок: Традиції народного побуту і моралі, цінності народної етики, засоби комічного. Оцінка «Кайдашевої сім'ї» І. Я. Франком

Ознайомити учнів із оцінкою «Кайдашевої сім'ї» І. Я. Франком, розкрити майстерність І. С. Нечуя-Левицького у змалюванні картин народного побуту, допомогти учням дійти висновку про необхідність дотримання норм народної моралі як основи гармонійного життя, в тому числі й сімейного; удосконалювати вміння відшукувати у тексті художні засоби та визначати їх роль у вираженні авторської позиції, дати поняття про засоби комічного в повісті; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття толерантності, поваги до письменника та його творчої спадщини.

Читати

Урок: Образи повісті «Кайдашева сім'я», майстерність письменника у змалюванні людських характерів, їх несумісності

Схарактеризувати образи твору «Кайдашева сім'я», розкрити майстерність І. С. Нечуя-Левицького у їх творенні; розвивати навички складання порівняльної характеристики персонажів, поглиблювати вміння обґрунтовувати свої міркування; виховувати повагу до старшого покоління, почуття огидності до сімейних конфліктів.

Читати

Урок: Соціально-побутова повість-хроніка «Кайдашева сім'я». Особливості сюжету і композиції

Ознайомити учнів з особливостями побудови повісті, розкрити причини, що змусили автора переробити твір; розвивати вміння виділяти основні епізоди й коментувати їх, висловлювати аргументовані думки з приводу питань, що розглядаються; виховувати кращі якості громадянина-патріота, взаємо-повагу та щирість у взаєминах з людьми.

Читати

Урок: Іван Нечуй-Левицький. Основні віхи життя. Загальна характеристика творчості

Ознайомити учнів з основними життєвими віхами письменника, дати загальну характеристику його творчості; прокоментувати оцінку І. Франком творчої спадщини І. Нечуя-Левицького; розвивати вміння правильно, послідовно, логічно будувати власне висловлювання, визначати тематику творів; виховувати почуття поваги до творчості класика української літератури, прищеплювати риси доброти, любові до природи.

Читати

Урок: Література 70–90-х років XIX ст. Складні історико-культурні умови розвитку української літератури в другій половині XIX ст.

З'ясувати особливості українського літературного процесу другої половини XIX століття, умови, в яких розвивалася література цього періоду; збудити інтерес школярів до творів, які вивчатимуться; розвивати навички виразного читання та аналізу творів; виховувати читацькі інтереси, любов до книги. 

Читати

Урок: Розвиток української літератури від найдавніших часів до середини XIX століття. Зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливості на загальноєвропейському тлі.

Ознайомити учнів з історико-культурними умова-ми розвитку української літератури від найдавніших часів до середини XIX століття; дати поняття про зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби; визначити місце української літератури у світовому контексті, її особливості на загальноєвропейському тлі; розвивати навички усного мовлення, вміння вмотивовувати власні думки; виховувати інтерес до історичного минулого.

Читати

Урок: Вступ. Шляхи пізнання дійсності: науковий і художній. Художня література як один із видів мистецтва. Літературний процес. Літературознавство як наука про літературу. Науково-теоретичні основи вивчення літератури

Висвітлити матеріал про науковий і художній шляхи пізнання дійсності, розкрити поняття «художня література», «літературний процес», ознайомити із особливостями та складниками літературознавства як науки про літературу; розвивати читацькі інтереси; виховувати естетичні смаки.

Читати

Урок: Умови розвитку української літератури в II пол. XIX ст. Діяльність демократичної інтелігенції на ниві просвіти. Новий етап у розвитку реалізму, натуралізму, пізній романтизм

Дати загальну характеристику розвитку української літератури 70–90-х років XIX ст.; познайомити учнів із історико-культурними умовами розвитку української літератури в ІІ пол. XIX ст., зокрема, появою Валуєвського циркуляру та Емського указу; пояснити зв'язок літератури з національно-визвольним рухом свого народу; обґрунтувати подвижницьку діяльність інтелігенції на ниві просвіти, новаторство прози, розвиток драматургії і театру; проаналізувати новий етап у розвитку реалізму, натуралізму, пізній романтизм; розвивати вміння висловлювати думки, критично ставитися до прочитаного та прослуханого; виховувати зацікавленість історією рідного народу.

Читати

Урок: Художня література як один із видів мистецтва. Літературний процес. Літературознавство як наука про літературу. Початки літературної творчості. Українська література у світовому контексті

Розкрити поняття «художня література», «літературний процес», «літературознавство»; познайомити учнів із найвідомішими українськими літературо знавцями; пояснити, з чого починається літературна творчість народів; прокоментувати зв'язок літератури як мистецтва слова з тенденціями свого часу; домогтися засвоєнню основних фактів розвитку літератури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.; розвивати читацькі навички десятикласників; виховувати почуття до художньої літератури як мистецтва слова.

Читати