«Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль», 7 клас

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння , знаходити прислівники в тексті, характеризувати їх; розвивати усне зв'язне мов­лення учнів, увагу, уяву, творчі здібності; виховувати почуття патріотизму, любов до рідної мови, до рідної природи. 

Читати

Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас

Мета:

систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення;

сформувати вміння й навички правильно інтонувати речення,  визначати засоби зв'язку в ньому;розвивати вміння аналізувати текст, враховуючи розділові знаки; на прикладі зразків творів письменників виховувати любов до слова, мови .

Читати

«Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

Мета: поглибити знання  учнів про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й пасивними дiєприкметниками, правила їx творення; формувати вмiння розрiзняти активнi й пасивнi дiєприкметники, утворювати їx, правильно писати дiєприкметниковi суфiкси; виховувати всебiчно розвинену, моральну особистiсть; сприяти розвитку логічного мислення, творчої уяви, культури усного та письмового мовлення.

Читати

«Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі

Мета:  поглибити знання учнів про займенник як частину мови; ознайомити з розрядами займенників за значенням, а також із загальним значенням і граматичними ознаками їх;

формувати вміння розпізнавати займенники,аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників, доречно використовувати їх у мовленні;

Читати

Повторення й узагальнення вивченого в 5-му класі. Словосполучення і речення.

Мета:  повторити, узагальнити і систематизувати знання про словосполучення і речення; відпрацювати навички розрізняти ці дві синтаксичні одиниці;  удосконалювати орфографічну грамотність, розвивати пам'ять, логічне мислення, творчу уяву; виховувати зацікавленість у навчанні, допитливість, повагу до історії свого народу, патріотизм.

Читати

«Складання діалогів. Уживання звертань у діалогічному мовленні» з української мови в 5-му класі

Мета: систематизувати вивчене про звертання, удосконалювати вміння визначати їх в реченні, доречно використовувати в усному та писемному мовленні; розвивати вміння спілкуватися, логічне мислення, пам`ять; виховувати культуру спілкування, любов до рідного слова, повагу до родини.

Читати

«Повторення й узагальнення вивченого в кінці року» з української мови в 5-му класі

МЕТА : 

повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з вивченого;

удосконалити пунктуаційні, орфографічні навички п'ятикласників, вміння робити фонетичний, морфемний, синтаксичний, лексичний аналізи;

Читати

Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»

Даний зошит розроблено з метою забезпечити систематизацію знань учнів 8-ого класу з кожної теми перед проведенням підсумкових тематичних контрольних робіт.
Учні мають змогу працювати над завданням вдома і, таким чином, спокійно і не поспішаючи, систематизувати вивчений матеріал, або ще раз повторити той матеріал з теми, який викликав утруднення під час ії вивчення.
Читати

«Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі

МЕТА: Повторити вивчений матеріал за темою «Ділові папери». Систематизувати та поглибити знання теоретичних понять, розуміння важливості ділових паперів;  шукати шляхи удосконалення ділових стосунків у сучасному світі. Розвивати логічне мислення, пам'ять, компетентність діловода.
Читати

Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос. Українська мова, 8 клас

Мета: поглибити знання учнів про види речень за структурою граматичної основи; дати поняття про синтаксичну та  стилістичну функцію порядку слів у реченні; допомогти учням засвоїти норми дотримання логічного наголосу при інтонуванні речень у тексті; розвивати вміння виразно читати речення з прямим і зворотним порядком слів; 

Читати