Узагальнення вивченого з теми “Прикметник як частина мови”, 6 клас

Мета:

  • узагальнити й систематизувати вивчений матеріал про прикметник як частину мови; навчити застосовувати теоретичні знання на практиці при розпізнаванні прикметника, визначенні його граматичних ознак; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх;
  • розвивати вміння чітко висловлювати свої думки, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас та вдосконалювати граматичну структуру мовлення учнів;
Читати

«Неозначено-особове речення», 8 клас

Мета:  поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення,  сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена, повторити вивчене про означено-особове речення, розвивати творчі вміння  аналізувати, трансформувати й конструювати  неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження;  виховувати любов до рідного краю та пошану до народних звичаїв.

Читати

«Просте ускладнене речення», 11 клас

Мета: актуалізувати знання учнів про просте ускладнене речення,  удосконалювати вміння визначати певні синтаксичні конструкції, акцентуючи увагу на проблемних питаннях ЗНО; розвивати культуру мовлення,  творчі здібності учнів, логічне та образне мислення; виховувати повагу до української мови, любов до малої батьківщини.

Читати

«Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль», 7 клас

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння , знаходити прислівники в тексті, характеризувати їх; розвивати усне зв'язне мов­лення учнів, увагу, уяву, творчі здібності; виховувати почуття патріотизму, любов до рідної мови, до рідної природи. 

Читати

Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас

Мета:

систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення;

сформувати вміння й навички правильно інтонувати речення,  визначати засоби зв'язку в ньому;розвивати вміння аналізувати текст, враховуючи розділові знаки; на прикладі зразків творів письменників виховувати любов до слова, мови .

Читати

«Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі

Мета: поглибити знання  учнів про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й пасивними дiєприкметниками, правила їx творення; формувати вмiння розрiзняти активнi й пасивнi дiєприкметники, утворювати їx, правильно писати дiєприкметниковi суфiкси; виховувати всебiчно розвинену, моральну особистiсть; сприяти розвитку логічного мислення, творчої уяви, культури усного та письмового мовлення.

Читати

«Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі

Мета:  поглибити знання учнів про займенник як частину мови; ознайомити з розрядами займенників за значенням, а також із загальним значенням і граматичними ознаками їх;

формувати вміння розпізнавати займенники,аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників, доречно використовувати їх у мовленні;

Читати

Повторення й узагальнення вивченого в 5-му класі. Словосполучення і речення.

Мета:  повторити, узагальнити і систематизувати знання про словосполучення і речення; відпрацювати навички розрізняти ці дві синтаксичні одиниці;  удосконалювати орфографічну грамотність, розвивати пам'ять, логічне мислення, творчу уяву; виховувати зацікавленість у навчанні, допитливість, повагу до історії свого народу, патріотизм.

Читати

«Складання діалогів. Уживання звертань у діалогічному мовленні» з української мови в 5-му класі

Мета: систематизувати вивчене про звертання, удосконалювати вміння визначати їх в реченні, доречно використовувати в усному та писемному мовленні; розвивати вміння спілкуватися, логічне мислення, пам`ять; виховувати культуру спілкування, любов до рідного слова, повагу до родини.

Читати

«Повторення й узагальнення вивченого в кінці року» з української мови в 5-му класі

МЕТА : 

повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з вивченого;

удосконалити пунктуаційні, орфографічні навички п'ятикласників, вміння робити фонетичний, морфемний, синтаксичний, лексичний аналізи;

Читати