Урок «Односкладні прості речення. Узагальнення знань», 8 клас

Мета: 1)навчальна: узагальнити та систематизувати відомості про односкладні речення, їх групи та види; удосконалити вміння визначати тип односкладних речень, спосіб вираження в них головного члена, правильно використовувати у мовленні вивчені види односкладних речень;

2)розвивальна: розвивати вміння аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал; розвивати творчі здібності учнів;

Читати

Урок «Лист. Адреса», 5 клас

Мета: ознайомити   учнів   із   типами   листів,  навчити  грамотно   і   правильно підписувати  конверт   і   оформляти    лист ,  дотримуючись композиційної   єдності , послідовно   викладати   свої   думки   на   папері ,   при   потребі   застосовувати  звертання   і   вставні   слова ,   засвоїти  поняття  «адреса»,  «адресат»  ,   «адресант» ,   «індекс» ;  розвивати   зв'язне   мовлення   школярів
Читати

Урок «Лексикологія. Тренувальні вправи», 6 клас

Мета. Забезпечити поглиблення знань, умінь і навичок учнів із лексикології; поглибити уміння розрізняти групи слів за вживанням; удосконалювати уміння характеризувати текст за лексичним складом; розвивати логічне мислення; сприяти вихованню почуття поваги до рідного народу.

Читати

Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас

Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»;  розвивати навички правопису;

розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички;

виховна: виховування почуття гордості за свій народ, його мистецьке обдарування.

Читати

Урок «Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком. Синтаксичний розбір речень», 9 клас

Мета: закріпити знання про типи складних речень, працювати над виробленням уміння виконувати синтаксичний розбір речення, закріплювати вміння вмотивовувати пунктограми й орфограми; розвивати мислення, мовлення, уміння аналізувати й узагальнювати; формувати  соціальну та загальнокультурну компетентність; виховувати любов до природи, до рідного краю.

Читати

Урок «Розвиток мовлення “Українці - здорова нація”», 9 клас

Мета: активізувати знання учнів про народні зимові свята, їх обрядовість, звичаї, систематизувати вміння працювати з деформованим текстом, навички перекладу текстів з російської мови на українську, сприяти зміцненню орфографічних та пунктуаційних навичок;

         коригувати усне та писемне мовлення, збагачувати словниковий запас, розвивати пам'ять, увагу, уявне мислення, зосередженість, зв'язне мовлення, дрібну моторику руки;

Читати

Урок «Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників», 6 клас

Мета: повторити вивчене про рід іменників, ознайомити учнів із  іменниками спільного роду, незмінюваними іменниками, формувати вміння визначати їх рід; поглиблювати знання про іменники спільного роду, незмінювані іменники,  розвивати спостережливість, пам'ять; виховувати зацікавленість до влучного і дотепного слова.

Читати

Урок «Речення з кількома рядами однорідних членів», 8 клас

МЕТА: ознайомити учнів з поняттям про речення з кількома рядами однорідних членів, сформувати вміння знаходити однорідні члени, різні ряди однорідних, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами;
Читати

Урок «Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним», 9 клас

Мета: поглибити знання учнів про складнопідрядне речення, вчити розпізнавати складнопідрядні речення з підрядним з'ясувальним, визначати засоби зв'язку в ньому; розвивати логічне мислення, вміння самостійно робити висновки та узагальнення, формувати комунікативні вміння та навички; виховувати повагу до видатних українських майстрів, любов до природи рідної землі, її багатства та краси, естетичний смак.

Читати

Урок «Лінгвістика тексту або портрет з натури», 9 клас

Мета : дати усвідомлення основних теоретичних відомостей про лінгвістику тексту як науку й навчальну дисципліну,що розглядає текст з позицій його структури й змісту, удосконалювати навички створення  й редагування  текстів різних стилів, жанрів, типів мовлення; розвивати вміння концентруватися на головному,логічно та зрозуміло висловлювати свої думки; виховувати розуміння необхідності мати духовну опору в житті.

Читати