Особливості вивчення творчості письменника

Вивчення життєвого і творчого шляху письменника – важлива ланка у системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим, що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів. Вивчення життєвого шляху письменника повинне бути своєрідною психологічною та естетичною підготовкою учнів до розгляду його творчості [13, c. 186].

Читати

Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас

Знання фразеології так необхідне для розширення й збагачення лексичного запасу учнів, розвитку пізнавального інтересу до мови засобами мовлення, формування культури мови. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб зацікавити школярів, збудити в них прагнення розуміти зміст фразеологізмів, запам'ятовувати їх, використовувати у своєму мовленні якнайбільше приказок, прислів'їв, крилатих висловів. Таку роботу з фразеологією потрібно проводити постійно, під час вивчення мови протягом всього шкільного курсу.
Читати

Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас

Мета. Поглибити відомості учнів про пасивну лексику, формувати уміння розрізняти архаїзми, історизми, неологізми, навчити дітей знаходити їх у тексті, визначати їх тип та стилістичну роль у художніх текстах, розширювати словниковий запас слів, виховувати позитивне ставлення до лексичного розмаїття української мови.

Читати

Урок «Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст», 7 клас

Мета: навчити семикласників вдумливо слухати та аналізувати прочитаний чи почутий текст, розвивати вміння складати діалоги та пам'ять, виховувати мовленнєвий етикет та повагу до сторонньої думки

Обладнання: картки з текстами, пам'ятка «Як вести діалоги»

Тип уроку:  розвиток комунікативних умінь

Епіграф:«Заговори, щоб я тебе побачив» Сократ

Читати

Урок «Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком», 8 клас

МЕТА. Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному
Читати

Урок «Основні орфограми в префіксах», 10 клас

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання, здобуті учнями у середніх класах, про основні орфограми у префіксах; формувати орфографічну пильність, культуру усного і писемного мовлення; удосконалювати вміння знаходити і виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; розвивати пам'ять, критичне та логічне мислення;  сприяти розвитку   мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної компетентностей; виховувати у школярів повагу до особистості, повагу до рідної мови, до національних надбань українського народу.

Читати

Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас

Засвоєння учнями ґрунтовних знань сучасної лінгвістичної теорії має стати основою для формування в них умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови. Опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія», уривки із художніх текстів як засоби мавленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяють формуванню навичок учнів аналізувати, зіставляти і порівнювати мовні явища у різних стилях мовлення.
Читати

Урок «Узагальнення знань про просте та складне речення», 11 клас

Мета уроку:  Навчити учнів узагальнювати відомості про вивчене, порівнювати різні види речень та визначати їх відмінності, виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розвивати навички проектної і дослідницької діяльності учнів, формувати і навички використання теоретичних знань при виконанні практичних завдань та уміння працювати з тестами; виховувати самостійність, любов до рідної мови.
Читати

Урок «Порівняльний зворот. Використання порівняльних зворотів у мовленні», 8 клас

Мета: вчитися розпізнавати порівняльні звороти серед інших синтаксичних конструкцій, розуміти образне значення порівняльних зворотів у текстах різних стилів мовлення, удосконалювати вміння і навички учнів уживати їх в усному і писемному мовленні;

розвивати логічне мислення, спостережливість, самостійність суджень, уяву, вміння презентувати результати своєї роботи;

виховувати культуру мовлення учнів, заохочувати їх до самостійності в роботі.

Читати

Урок «Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”», 7 клас

Мета: повторити вивчене, узагальнити та систематизувати знання семикласників про прислівник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль, продовжити вдосконалювати орфографічні навички; розвивати критичне мислення, розумові та творчі здібності дітей, формувати вміння висловлювати й доводити власну думку; виховувати тактовність у поведінці учнів під час роботи в парах і групах, на прикладі українських літературних героїв, наділених типовими рисами національного характеру, сприяти формуванню моральності й духовної краси дітей.

Читати