Урок: Зміцнення часових площин як художній засіб у новелі «Три зозулі з поклоном». Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. Образи-символи в новелі (11 клас)

Мета: продовжити роботу над текстом новели, закріпити вивчене про образ-символ, художню деталь, розкрити значення художнього засобу зміцнення часових площин; поглибити навички роботи з художнім текстом, словесного малювання; сприяти вихованню моральних якостей учнів, віри у велику силу добра й кохання.

Читати

Урок: Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Вічна тема любовного трикутника» в новітній інтерпретації. «Три зозулі з поклоном». (11 клас)

Мета: розширити уявлення школярів про творчу спадщину українського письменника Г. Тютюнника, повторити поняття «новела», розкрити ідейно-тематичний зміст новели «Три зозулі з поклоном»; розвивати вміння вести спостереження, характеризувати персонажів твору, робити висновки, формувати дослідницькі навички школярів; виховувати у старшокласників почуття власної гідності, толерантності.

Читати

Урок: Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Характеристика образу Климка (7 клас)

Мета: розкрити творче кредо письменника, з'ясувати  прийоми зображення героїв твору; розвивати навички усного та писемного мовлення, уміння складати зв'язну розповідь, висловлювати власну думку; сприяти формуванню гуманістичних ідеалів – совісті, справедливості, милосердя, доброти.

Тип уроку: комбінований.

Методи й прийоми: слово вчителя, творчі роботи, коментар учителя, евристична бесіда, робота в парах, рольова гра, літературна вікторина, складання плану характеристики, прийом «Незакінчене речення», творче завдання (твір-мініатюра).

Читати

Урок: Воєнне дитинство у творі Г. Тютюнника "Климко". Ідея самопожертви. Робота над ІІ - VІ розділами повісті (7 клас)

Мета: продовжити роботу над тексом повісті, розкрити ідейно-тематичний зміст твору; розвивати вміння і навички аналізувати художній твір, вести спостереження, робити висновки; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок аналізу художнього твору.

Методи й прийоми: слово вчителя, словникова робота, творче завдання, робота в мікрогрупах, інсценізація епізодів, проблемне запитання, евристична бесіда, прийом «Мікрофон», творче завдання (твір-мініатюра), робота з тектом, робота у зошитах.

Читати

Урок: Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. Повість «Климко» (7 клас)

Мета: розширити знання учнів про творчий доробок українського письменника Григора Тютюнника; повторити поняття «повість»; розвивати усне зв'язне мовлення; формувати дослідницькі навички школярів; виховувати доброту, людяність, чесність.

Тип уроку: урок-дослідження.

Методи й прийоми: слово вчителя, репродуктивна бесіда, словникова робота, робота в групах (проектна робота), проблемне запитання

Читати

Урок: Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. 5 клас

Мета: продовжити роботу з текстом, навчати характеризувати героя, складати план-схеми; розвивати вміння уважно читати, формувати мислення, зв'язне мовлення; виховувати почуття власної гідності.

Тип уроку: урок аналізу художнього твору.

Методи й прийоми: прийом «Мікрофон», робота з картками, слово вчителя, запитання «Ромашка Блума», рольова гра, колективна робота

Читати

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Оповідання «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи (5 клас)

Мета: повторити поняття «оповідання», «оповідач», «пейзаж», розкрити ідейний зміст оповідання «Дивак», з'ясувати  роль описів природи у творі; розкривати вміння вести спостереження, формувати навички критичного мислення; виховувати прагнення розуміти світ навколо себе.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Читати

Методичні рекомендації до уроків української літератури з вивчення життєпису Григора Тютюнника

Українська література формує любов до культури свого народу, його мови, звичаїв, національних традицій і етнічних цінностей, розуміння загальнолюдської й національної історії, сьогодення, розвиває інтелектуальні, духовні та естетичні цінності.

Українська література як базовий навчальний предмет визначає моральні орієнтири молодого покоління. Шкільна літературна освіта забезпечує естетичне та етичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, формування загальної культури.

Читати

Врахування психолого-вікових особливостей школярів при вивченні творчості Григора Тютюнника

Повнота сприйняття учнем художньої літератури залежить від його індивідуальних і вікових особливостей, а також від часу, в який він живе. Щоб діяльність учителя-словесника була ефективною, він має знати основні етапи літературного розвитку учня і відповідно до них вибудовувати процес викладання.

Читати

Автобіографічні мотиви у творчості Григора Тютюнника

Важливе місце у вивченні творчості належить фактам, які допомагають учням зрозуміти суспільне середовище, в якому зростав письменник, історичні події, що визначили напрям його творчості, зв'язок з передовими людьми часу, розкривають секрети творчої лабораторії, визначають його місце в літературному процесі.

Читати