» » » Урок: Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій збірки: «Подорож до моря», «Сім струн», «Мелодії», «Невільничі пісні», «Пісні про волю»

Урок: Збірка поезій «На крилах пісень». Основні цикли поезій збірки: «Подорож до моря», «Сім струн», «Мелодії», «Невільничі пісні», «Пісні про волю»

Мета: визначити місце збірки «На крилах пісень» в українській літературі, ознайомити учнів з оцінкою її І. Франком, дати загальну характеристику основних ліричних циклів та проаналізувати знакові поезії циклів; розвивати навички сприйняття інформації на слух і запису її у вигляді тез, аналізу поетичного твору, узагальнення вивченого матеріалу у вигляді таблиці, самостійної роботи з підручником; формувати почуття патріотизму та національної самосвідомості.

Обладнання: матеріали про творчість Лесі Українки, зібрані учнями до уроку, словник літературознавчих термінів, збірка поезій «На крилах пісень», підручник, монографії, літературні енциклопедії.

Теорія літератури: неоромантизм та його ознаки.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (зачитування творів-роздумів «Чому Лесю Українку називали дочкою Прометея?»)

Орієнтовний текст твору

У своїй творчості Леся Українка зверталася до образу Прометея. Титан-Прометей став для неї величним символом революційного духу і безсмертя народу, нескореності, боротьби і віри в торжество правди, революційного перетворення світу, ідеалом героя-борця з царством насильства, рабської психології, суспільної інертності.

Я вважаю, що Лесю Українку називали дочкою Прометея ще й тому, що її життєвий шлях мав багато спільного з життям міфологічного героя.

Вона своїми віршами запалювала серця співвітчизників на боротьбу за національну незалежність, пробуджувала творчу уяву.

Прикладом можуть бути десятки імен митців, на творчість яких вплинули поезії Лесі Українки, та сотні тисяч простих людей, у яких її вірші пробуджували почуття патріотизму та національної самосвідомості.

Вона мужньо терпіла фізичні страждання так само, як Прометей, прикутий до скелі жорстоким Зевсом.

Навічно залишиться поетеса в пам'яті нащадків. Про це свідчать твори, присвячені Прометею та видатній українці (література, живопис, кіно тощо), стійкий інтерес до цих зразків величі людського духу — геніальної дочки українського народу та міфологічного героя Прометея.

Прометей був титаном за походженням, а Лесю Українку можна назвати титаном духу.

Отже, враховуючи сказане, можна впевнено назвати Лесю Українку дочкою Прометея.

2. Бесіда з учнями

 • Розкажіть про дитячі роки Лесі Українки.
 • Яку роль у формуванні естетичних смаків і поглядів, в освіті майбутньої письменниці відіграла родина та культурне оточення?
 • У чому громадянський та особистісний подвиг Лесі Українки?
 • Сформулюйте громадянську позицію письменниці.
 • Що свідчить про визнання великої поетеси в Україні та за її межами?

III. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми та мети уроку

Слово вчителя

Головні завдання уроку будуть такі: ми повинні не тільки ознайомитися з ліричними творами Лесі Українки, а й визначити їх ідейно-художній зміст, знайти в них віддзеркалення неоромантичних тенденцій, познайомившись спочатку з поняттям неоромантизму, який був основою естетичної позиції Лесі Українки.

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Лекція вчителя з елементами бесіди

Становлення творчості Лесі Українки припало на період зламу епох, коли відбувалася переакцентація естетичних та інтелектуальних вартостей, перегляд критеріїв, переоцінка явищ у контексті універсального культурного досвіду. На зламі XIX–XX століть виникли нові погляди, концепції, вчення, привернуло до себе особливий інтерес те, що довгий час замовчувалося або не бралося до уваги.

З чим пов'язані вищезазначені процеси? Нова епоха відмовлялася від прагматики, від соціальної заангажованості, шукала ідеальні цінності і створювала культ «чистої» краси. Саме ці чинники спричинили філософську, естетичну переорієнтацію в культурі, мистецтві, літературі. У цей час особливо охоче розмірковували про місце й призначення мистецтва й митця, про артистизм, який мав би облагородити все довкола.

Мистецьке середовище у багатьох видатних письменників стає пріоритетним об'єктом зображення. В українському письменстві можна спостерігати це явище в Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Володимира Винниченка.

 • Назвіть твори Лесі Українки, у яких ідеться про роль мистецтва та митця? (Учні згадують поему «Давня казка».)

Для Лесі Українки проблема призначення мистецтва і ролі митця, художника була надзвичайно важливою і непростою. Письменниця врешті стала на бік особистісної, а не громадської моралі, обравши об'єктом зображення індивідуальне, неповторне «я». У видатної поетеси на перший план виступає людина творча, зі своїми художніми пошуками. Письменниця змальовувала особистість, яка здатна протиставити себе натовпу, масі. Активність такої особистості й проявляється саме в цьому протистоянні, у здатності до бунту.

2. Бесіда з учнями

 • Що вам відомо про розвиток модернізму в українській літературі? (Повторення вивченого на попередніх уроках.)
 • Назвіть імена представників українського модернізму.

У період зламу століть формується новий, модерністський напрям в українській літературі. Яскравий вияв модерністських тенденцій дослідники здебільшого вбачають у творчості Лесі Українки. Вона, як усі модерністи, зверталася у своїй творчості не до типових, а до індивідуальних характеристик людини, виводячи на перший план психологічні проблеми. Звідси прагнення збагнути таємниці людської психіки, потаємні, підсвідомі структури, інтерес до психологічного аналізу, що відкриває простір для вияву безлічі чинників впливу на формування характерів персонажів.

Питання нового, модерного мистецтва стало для Лесі Українки чи не основним. У статті «Малорусские писатели на Буковине» вона пробує захищати нові явища й принципи, згодом у статтях «Винниченко» і «Новейшая общественная драма» висловлює програмові міркування про новоромантичний (термін Лесі Українки) напрям у західноєвропейській та українській літературах.

3. Зачитування тез, складених учнями. Доповнення, уточнення вчителя та учнів класу

4. Ознайомлення з літературознавчим поняттям «неоромантизм»

Заслуховують повідомлення учня (індивідуальне випереджувальне завдання)

Неоромантизм — течія раннього модернізму в європейській художній культурі кінця XIX — початку XX століття, умовне найменування комплексу різноманітних течій та естетичних тенденцій, що виникли в літературі на межі XIX–XX століть як реакція на позитивізм в ідеології та натуралізм у мистецтві. Ці течії відродили низку естетичних принципів романтизму — пафос особистої волі, заперечення повсякденного, культ ірраціонального, потяг до фантастики тощо. Спорідненість неоромантизму з декадентством проявляється в тому, що він створює штучний світ. Неоромантики тяжіли до жанру пригодницького, авантюрного, «екзотичного» роману, основи якого заклали Майн Рід та Фенімор Купер.

Неоромантизм генетично пов'язаний з романтизмом. Характерними рисами неоромантизму є прагнення поєднати ідеал з дійсністю, привернути увагу до чуттєвої сфери людини, емоційно-інтуїтивного пізнання світу; усвідомлення індивідуальної і суспільної свободи, піднесення постаті визначного героя, який, зазвичай, є самотнім. Самотність у неоромантиків є виміром самоцінності й трактується як філософська категорія, що визначає високість душі. (Визначення записують у зошит.) На естетику неоромантизму справили вплив філософські концепції А. Шопенгауера та Ф. Ніцше, наукові відкриття З. Фройда, взаємодія з реалістичними тенденціями.

Поняття неоромантизму

Неоромантизм увійшов в україномовну літературу в кінці XIX століття і привніс корінні зміни в розвиток художньої свідомості, продовжуючи певні усталені традиції. «Покоління Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Володимира Винниченка, Василя Стефаника, Ольги Кобилянської, Богдана Лепкого, Олександра Олеся, Миколи Вороного та інших… різко повернуло корабля української літератури в загальноєвропейське річище, при цьому не тратячи питомих національних ознак. Воно заперечило «народницький напрям» і «тенденційну поезію» (терміни Лесі Українки) й почало фактично витворювати явище, що ми тепер звемо неоромантизм» (В. Шевчук).

У теоретичних працях Лесі Українки тлумачення неоромантизму має три аспекти: по-перше, стилю як певного лексикосинтаксичного оформлення художнього тексту; по-друге, як певної техніки «ліплення» характерів, що включає різкий поділ персонажів на головних і другорядних; по-третє, як певний мистецький «синтез», як створення демократичного образу ідеалу людини майбутнього. У своїй літературній практиці поетеса прагнула до гармонійного поєднання цих трьох аспектів. Неоромантичні мотиви вона втілює, як правило, в ускладнених умовних художніх формах, із залученням багатозначних символів: алегорій, з варіативним повторенням певного ряду образів, що набувають відтак нової глибини значення. Леся Українка зробила найбільший внесок у розвиток неоромантизму у вітчизняній літературі.

Персонажі у творах неоромантиків

Як і попередники, — представники романтизму XIX століття, неоромантики, заперечували прозу «обивательського» життя. Вони оспівували мужність, подвиг, романтику пригод, часто обираючи тлом для своїх сюжетів екзотичні країни. Характерний неоромантичний герой — непересічна сильна особистість, нерідко наділена рисами «надлюдини», вигнанець, який протистоїть суспільній більшості, шукач романтики та пригод.

5. Збірка «На крилах пісень». Загальна характеристика

Перша збірка поетичних творів Лесі Українки «На крилах пісень» вийшла друком у Львові на початку 1893 року.

Збірка складається з ліричних циклів.

Принцип створення циклів: вони компонуються за мотивами, а не за хронологією чи жанрами. Для циклів Лесі Українки характерне поєднання ліричного, епічного та розповідного елементів. Цикл сприймається як єдиний завершений твір.

Особливість розташування віршів у циклі: вірші розташовані так, щоб розкрити ідейну позицію автора — напруження головної думки циклу поступово зростає.

Ліричний герой циклу — національно свідома громадянка, яка не мириться зі світом насильства, тиранії, мужня патріотка, яка закликає співгромадян до боротьби за свободу.

6. Робота в групах

Створення узагальнювальної таблиці на основі роботи з різними джерелами: підручник, монографії, літературні енциклопедії. Працює п'ять груп, які готують матеріал для заповнення таблиці. Потрібно визначити місце кожного циклу у творчості поетеси, тематику циклу і життєві реалії, які надихнули на його створення.

Назва циклу

Місце у творчості поетеси

Життєві реалії. Тематика

«Мелодії»

Цикл, у якому відверто розповідається про внутрішній світ письмен ниці, адже авторка та лірична героїня в цій збірці тотожні

Цей цикл розкрив найзаповітніші переживання авторки. Тема — розкриття внутрішнього світу ліричної героїні, її важкого душевного стану, викликаного неможливістю повноти людського щастя, постійною боротьбою з хворобою; розповідь про щасливі години творчості

«Подорож до моря»

Ранній цикл поетеси, у якому заявлено про ідеали, що стануть для неї «величними золо тими зорями на все життя»: братерство, рівність, воля

Створено під враженням від поїздки до Одеси влітку 1888 року. Тема — передача почуттів від образу батьківщини, України, який склався під час подорожі

«Сім струн»

Роздуми про вище покликання митця. Цикл демонструє усвідомлення авторкою свого життєвого при значення, яке збігається із прагненням української національно свідомої інтелігенції: віддати всі сили «бездольній матері» Україні. Цей цикл засвідчив зближення поезії і музики, що стало властивим усій подальшій творчості Лесі Українки

У циклі відбилися особисті почуття та переконання поетеси. Тема — оспівування сили творчої уяви, боротьба з особистими життєвими труднощами та їх подолання; віра в перемогу добра

«Невільничі пісні»

Цикл посідає особливе місце у громадянській ліриці, адже пов'язує творчість із громадянським обов'язком людини, з боротьбою проти гноблення, за свободу

У віршах циклу — роз думи про неволю батьківщини. Тема — свобода, воля, як одвічне прагнення людини, цінність яких найкраще розуміється у в'язниці

«Пісні про волю»

Вірші циклу свідчать про появу людини з новою революційною етикою, з новими революційними переконаннями. Така людина — ідеал Лесі Українки і лірична героїня її творчості

Зв'язані з активізацією визвольного руху. Цей цикл навіяний революційними подіями початку XX ст. Тема — несумісність свободи і тиранії. Роздуми про те, які пісні потрібні визволь ним рухам — жалісливі чи бойові


7. Аналіз мотивів поетичної творчості Лесі Українки

Робота з текстом поезії «Сторононька рідна! Коханий мій краю» (Збірка «На крилах пісень», цикл «Сльози-перли»)

1. Виразне читання вірша, словникова робота в разі потреби, визначення головного мотиву твору.

Сторононько рідна! коханий мій краю!
Чого все замовкло в тобі, заніміло?
Де-не-де озветься пташина несміло,
Немов перед бурею в темному гаю,
І знову замовкне… як глухо, як тихо…
Ой лихо!

Ой, де ж бо ти, воле, ти, зоре таємна?
Чому ти не зійдеш на землю із неба?
Осяяти землю безщасную треба!
Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна?
Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре?
Ой горе!

О люде мій бідний, моя ти родино,
Брати мої вбогі, закуті в кайдани!
Палають страшні, незагойнії рани
На лоні у тебе, моя Україно!
Кормигу тяжку хто розбить нам поможе?
Ой боже!

Коли ж се минеться! Чи згинем без долі?
Прокляття рукам, що спадають без сили!
Навіщо родитись і жити в могилі?
Як маємо жити в ганебній неволі,
Хай смертна темнота нам очі застеле!
Ой леле!

2. Завдання.

 • Визначте головний мотив поезії. (Ідея патріотизму.)
 • Назвіть неоромантичні риси сюжету та ліричного героя. (Сюжетові притаманні напруженість, елементи боротьби: «Кормигу тяжку хто розбить нам поможе?», «Прокляття рукам, що спадають без сили!»; прагнення волі, зневага до офіційної позиції щодо становища України в Російській імперії. Поетеса всупереч тиску влади пише про кривди рідного краю. Ліричний герой зневажає буденність, животіння, життя без боротьби.)


Робота з текстом поезії «Хто вам сказав, що я слабка…» (Вірші поза збірками)

1. Виразне читання вірша, словникова робота в разі потреби, визначення головного мотиву твору.

Хто вам сказав, що я слабка,
що я корюся долі?
Хіба тремтить моя рука
чи пісня й думка кволі?
Ви чули, раз я завела
жалі та голосіння, —
то ж була буря весняна,
а не сльота осіння.
А восени… Яка журба,
чи хто цвіте, чи в'яне,
тоді й плакучая верба
злото-багряна стане.
Коли ж суворая зима
покриє барви й квіти —
на гробі їх вона сама
розсипле самоцвіти.

2. Завдання.

 • Визначте головний мотив поезії. (Утвердження незламності духу людини.)
 • Назвіть неоромантичні риси сюжету та ліричного героя. (Сюжет напружений, основа сюжету — боротьба сильної духом людини з власною фізичною слабкістю. Лірична героїня — людина сильної волі, яка не кориться долі, мужня. Їй властивий дух непокори, волелюбності, зневага до труднощів і втоми, гордовите бажання ніколи не бути слабкою, розбитою, зневіреною).

Робота з текстом поезії «Слово, чому ти не твердая криця…» (Збірка «На крилах пісень». Цикл «Невільничі пісні»)

1. Виразне читання вірша, словникова робота в разі потреби, визначення головного мотиву твору.

Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш…
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою…
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

2. Завдання.

 • Визначте головний мотив поезії. (Призначення поета і поезії.)
 • Назвіть неоромантичні риси сюжету та ліричного героя. (Максим Рильський писав, що якби потрібно було б одним словом виразити творчість Лесі Українки, то цим словом була б боротьба. Саме боротьба за свободу народу словом-мечем — основа сюжету вірша. Його ліричний герой — поет, готовий до подвигу, до найважчих випробувань, борець, зброєю якого є «щира, гартована мова». Використано символіку (слово — меч).)

Робота з текстом поезії «Мріє, не зрадь!» (Збірка «На крилах пісень». Цикл «Пісні про волю»)

1. Виразне читання вірша, словникова робота в разі потреби, визначення головного мотиву твору.

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,
Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей.
А тепера я в тебе остатню надію вложила.
О, не згасни ти, світло безсонних очей!
Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари
в серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,
вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари,
не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.
Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.
Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.
Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,
і тепер вже немає мені вороття.
Тільки — життя за життя! Мріє, станься живою!
Слово, коли ти живе, статися тілом пора.
Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,
той не вмре, не здобувши нового добра.
Мріє, колись ти літала орлом надо мною, —
дай мені крила свої, хочу їх мати сама,
хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,
а як прийдеться згинуть за теє — дарма!

2. Завдання.

 • Визначте головний мотив поезії. (Прагнення волі, уславлення подвигу борців за волю.)
 • Назвіть неоромантичні риси сюжету та ліричного героя. (Боротьба за свободу. Ліричний герой — сильна особистість, здатна спалити мости за собою, здатна на подвиг, самозречення, самопожертву заради мети — свободи батьківщини. Використовуються асоціативні образи, образи-символи (мрія — символ прагнення волі. Орел — символ волі).)

Робота з текстом поезії «Нічка тиха і темна була» (Збірка «Думи і мрії». Цикл «Мелодії»)

1. Виразне читання вірша, словникова робота в разі потреби, визначення головного мотиву твору.

Нічка тиха і темна була.
Я стояла, мій друже, з тобою;
Я дивилась на тебе з журбою,
Нічка тиха і темна була.
Вітер сумно зітхав у саду.
Ти співав, я мовчазна сиділа,
Пісня в серці у мене бриніла;
Вітер сумно зітхав у саду…
Спалахнула далека зірниця,
Ох, яка мене туга взяла!
Серце гострим ножем пройняла…
Спалахнула далека зірниця…

2. Завдання.

 • Визначте головний мотив поезії. (Оспівування краси рідної природи.)
 • Назвіть неоромантичні риси сюжету та ліричного героя. (Картини природи передають внутрішній стан героїні: розуміння нею неможливості повноти людського щастя співзвучне настрою природи «вітер сумно зітхав у саду»; тиха і темна ніч контрастує з піснею, яка бринить у серці героїні.)

Робота з текстом поезії «Квіток, квіток…». «Ви щасливі, пречистії зорі»

1. Про поезію «Квіток, квіток…» Інтимна лірика Лесі Українки своєрідна, навіть віддалено ніким не повторена у мотивах і образах, ніколи не друкована за життя поетеси. Вона є виразом найболючішої, найпрекраснішої, найшляхетнішої часточки жіночої душі. Стосунки поетеси із Сергієм Мержинським — це історія взаємної приязні, товариської підтримки, вірної дружби, душевного єднання і… кохання без відповіді, нездійснених мрій, вічної розлуки, гіркої самотності. Низка поезій, присвячених взаєминам поетеси з Сергієм Мержинським, не об'єднана в цикл, але сприймається як «лірична драма кохання».

Цей вірш — посвята Сергію Мержинському, який помер у березні 1901 року (Вірші не аналізуються: ця робота здійснюватиметься на наступних уроках.)

2. Виразне читання вірша, словникова робота в разі потреби, визначення головного мотиву твору.

Скупа весна твого скупого краю
Мені квіток багато не дала,
Тим спогадом собі я серце краю,
Як я тобі в дарунок їх несла.
То був останній дар.
«Квіток, квіток, як можна більше квітів
І білого серпанку на обличчя,
Того, що звуть ілюзією…» Боже!
Як часто ті слова вчуваються мені
Посеред ночі: «Квітів, безліч квітів!
Я ж так любив красу!..» Мій бідний друже,
Я принесла тобі всі квіти, що дала
Скупа весна твого скупого краю,
Я всі зібрала і в труну вложила,
Всю ту весну убогу поховала.
Як мало нам квіток дало життя,
А ми ж їх так любили! Чом, мій друже,
Ми не зростили більше їх для себе
В якому зільнику?.. Даремні жалі!
Ти спиш в землі між мертвими квітками,
І страшно думати мені про них
І про твій сон, я краще знов укрию
Серпанками ілюзії твій сон,
Щоб не чіпать страшних містерій смерті.
Я досить слухала її прелюдій,
Вони мені морозили всю кров,
Вони мене у камінь обертали;
Я досі того вимовить не можу,
Чого мене навчила пісня смерті.
Ні, ні, мій друже, спи спокійно, спи,
Я не скажу нікому слів таємних.
Квіток просив ти? дам тобі їх більше,
Ніж та ворожая весна дала,
Весна та люта, що тебе забрала.
Я дам живих квіток, зрошу їх кров'ю,
І заблищать вони, немов рубіни, —
Не так, як ті бліді, убогі квіти
Весни лихої, — і не будуть в'януть,
І в землю не підуть, і не умруть,
І ти знов оживеш в вінку живому
Живих квіток; ілюзії серпанок,
Серпанок мрій моїх тебе скрасить,
Та не закриє, будеш ти сіяти,
Як промінь сонця в мареві легенькім,
Що стелеться по золотому полі.
Нехай собі минає рік за роком,
Нехай мій вік уплине за водою,
Ти житимеш красою серед квітів,
Я житиму сльозою серед співів.

Робота з текстом поезії «Ви щасливі, пречистії зорі…»

1. Виразне читання вірша, словникова робота в разі потреби, визначення головного мотиву твору.

Ви щасливі, пречистії зорі,
ваші промені — ваша розмова;
якби я ваші промені мала,
я б ніколи не мовила слова.
Ви щасливі, високії зорі,
все на світі вам видко звисока;
якби я так високо стояла,
хай була б я весь вік одинока.
Ви щасливі, холоднії зорі,
ясні, тверді, неначе з кришталю;
якби я була зіркою в небі,
я б не знала ні туги, ні жалю.

2. Завдання.

 • Визначте головний мотив поезії. (Оспівування гармонійного поєднання людини і природи.)
 • Назвіть неоромантичні риси ліричного героя. (Самотність)

Як уже було зазначено, збірка поетичних творів Лесі Українки «На крилах пісень» вийшла друком у Львові на початку 1893 р. У виданні збірки брав безпосередню участь І. Франко. Йому надсилала Леся Українка частинами рукопис збірки, він наглядав за складанням книжки у друкарні Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Саме він дав дуже високу оцінку збірці: «Поетичне слово дозріло і сиплеться, мов золота пшениця».

IV. Систематизація та узагальнення вивченого

1. Творче завдання

Складіть тематичний словниковий диктант «Риси характеру ліричної героїні Лесі Українки» за її віршами.

Орієнтовний зразок виконання роботи: Патріот, мужня, незламна, витривала, волелюбна, чуттєва, вольова, сильна, непокірна, самотня тощо. (Перелік може бути продовжений.)

2. Продовжіть речення

Характерні особливості лірики Лесі Українки полягають у злитті… (автобіографічного, громадянського, інтимного, узагальненого, створеного за допомогою художньої уяви)

3. Іван Франко про творчість Лесі Українки

Прокоментуйте вислів І. Франка: «Се талант наскрізь мужній, хоч не позбавлений жіночої грації і ніжності… Її поезія — то огнисте оскарження того гніту сваволі, під яким стогне Україна». Чи можна вважати цю оцінку творчості поетеси ілюстрацією до відповіді на попереднє завдання?

4. Установіть відповідність

Мотив творчості
1 Ідея патріотизму.
2 Утвердження незламного духу людини.
3 Призначення поета та поезії.
4 Передача почуття прагнення до волі.
5 Захоплення красою рідної природи.
6 Оспівування кохання.

Назва вірша
А «Квіток, квіток…».
Б «Сторононька рідна! Коханий мій краю!».
В «Мріє, не зрадь!..».
Г «Хто вам сказав, що я слабка…».
Д «Нічка тиха і темна була».
Ж «Слово, чому ти не твердая криця…»

Ключ: 1 Б; 2 Г; 3 Ж; 4 В; 5 Д; 6 А.

VI. Домашнє завдання:

1. Повторити поняття про символічність, романтичний образ, контраст, афористичність, актуальність твору, романтичний образ, медитативна лірика.

2. Опрацювати матеріал уроку за конспектом.

3. Творче завдання: схвальну рецензію на книгу «На крилах пісень» написав О. Маковей, правильно визначивши провідні мотиви творчості поетеси: «Перший — то сумовитий погляд авторки на своє життя і долю, другий — то культ природи, а третій — то культ України і світове горе». Прокоментуйте цей вислів.

4. Індивідуальні завдання: підготувати виразне читання віршів «Contra spem spero», «І все-таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов Ізраїль…», повідомлення «Біблійні мотиви і образи в поезії ««І ти колись боролась, мов Ізраїль…».

VII. Підсумки уроку

Рефлексія

 • З тих віршів, що були прочитані на уроці, найбільш мене схвилював…
 • Після ознайомлення зі збіркою «На крилах пісень» я подивився (лася) на особистість письменниці по-новому…
 • Життєвий досвід Лесі Українки, втілений у віршах, може допомогти людині…
 • Життєвий досвід Лесі Українки, втілений у віршах, може допомогти особисто мені…
3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря