» » » «Просте ускладнене речення», 11 клас

«Просте ускладнене речення», 11 клас

«Просте ускладнене речення», 11 клас

Мета: актуалізувати знання учнів про просте ускладнене речення, удосконалювати вміння визначати певні синтаксичні конструкції, акцентуючи увагу на проблемних питаннях ЗНО; розвивати культуру мовлення, творчі здібності учнів, логічне та образне мислення; виховувати повагу до української мови, любов до малої батьківщини.

Основні поняття: звертання, відокремлені члени речення, однорідні члени речення, вставні слова та словосполучення.

Обладнання: мультимедійний проектор + екран, блок-схема, картки, підручник.

Технології: «перевернутий урок», «кластер»,

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми та мети уроку.(Слайд 1)

Проблемне питання:

-Яку роль у нашому мовленні відіграють ускладнені речення?

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Робота з І рівнем блок-схеми «Просте ускладнене речення» (Слайд 2) – слово учителя.

Ускладненими вважаються такі речення, до складу яких належать однорідні члени речення, відокремлені члени речення, звертання, вставні й вставлені компоненти. Ці речення в структурному відношенні не однотипні.

Спільна їх ознака - вони мають одну граматичну (предикативну) основу, в них виникають додаткові смислові і синтаксичні відношення. Так, вставні слова виражають модальні значеннядостовірності, невпевненості тощо; відокремлені члени надають реченню значення додаткової обставинності (причини, часу, місця, мети),пояснення, включення, виключення, уточнення

Граматичними показниками ускладнення виступають сполучники), похідні прийменники (крім, попри, замість, завдяки), інші службові слова (наприклад, зокрема, у тому числі), а також інтонація і порядок слів.

Ускладнювальна частина - це засіб виокремлення важливих у смисловому й стилістичному відношенні компонентів речення.

Конкретизація знань про просте ускладнене речення шляхом розгляду проблемних питань за ІІ рівнем блок-схеми .

(Виступи учнів за групами ускладнювальних конструкцій)

Відокремлені члени речення . (Слайд 3)

Відокремлення — це виділення одного із членів речення у вимові за допомогою інтонації, а на письмі з обох боків за допомогою ком (найчастіше), рідше — тире. Відокремлються тільки другорядні члени речення.

Відокремлені означення

Відокремлення означень залежить від способу їх вираження, місця в реченні, а також від способу вираження того члена речення, до якого означення належить.

Поширені означення відокремлюються, якщо:

- стоять після означуваного слова, вираженого іменником: За вікном спить ніч, в темне небо загорнена, зорями прихорошена.

- стосуються особового займенника: З природи мовчазна, вона залюбки слухала веселу бесіду.

- стоять перед означуваним словом і мають відтінок причини

- стоять перед означуваним словом, вираженим іменником, але відірвані від нього іншими словами: Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна.

Зверніть увагу! Найчастіше означення відокремлюються тоді, коли вони виражені дієприкметниковим та прикметниковим зворотами і стоять після означуваного слова

Відокремлені обставини

Відокремлюються обставини, якщо вони:

- виражені дієприслівниковим зворотом у будь-якій частині речення: Сторож, несучи сніданок, стукнув дверима.

- виражені одиничним дієприслівником і означають додаткову дію, причину, час, умову дії (якщо стоять перед присудком): Повечерявши, полягали спати.

- мають прийменники незважаючи на, починаючи з, кінчаючи: Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже прудко бігає.

Комами не відокремлюються:

- одиничні дієприслівники, що означають спосіб дії і своїм значенням близькі до прислівника: Я був молодий, здоровий і міг працювати не втомлюючись.

- обставини перед неповторюваними сполучниками і, та = і, або, чи, які з'єднують дві відокремлені обставини, виражені дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами: Хвилюючись і все ще не отямившись, солдат розповідав про себе.

- дієприслівникові звороти фразеологічного типу: Говорити не переводячи руху. Бігти не чуючи ніг. Тікати не пам'ятаючи себе.

Зверніть увагу! Обставини з прийменниками внаслідок, залежно від, у зв'язку з, згідно з, завдяки, відповідно до, на відміну від можуть відокремлюватися або не відокремлюватися залежно від ролі в реченні або бажання автора: Отруйні опеньки, на відміну від їстівних, не мають на своїй ніжці білого кільця.

Однорідні члени речення (Слайд 4)

Однорідними називаються члени речення, які тотожні за своєю семантико-синтаксичною функцією: пояснюють один і той же член речення й виконують однакову синтаксичну функцію.

Однорідні члени речення характеризуються такими ознаками: а) виконують однакову синтаксичну функцію; б) відносяться до одного й того ж члена речення; в) поєднуються між собою сурядним зв'язком; г) найчастіше виражаються однією й тією ж частиною мови; г) здебільшого семантично однотипні.

Вставні конструкції (Слайд 5)

Вставними є такі конструкції, за допомоги яких мовець виражає своє ставлення до висловленої ним думки. Вставними можуть бути слова, словосполучення й речення. Вони відрізняються між собою лише обсягом, ступенем поширеності й структурою.

Основними ознаками вставних слів і словосполучень є такі:

а) вставні слова не утворюють зі словами речення словосполучень;

б) не з'єднуються підрядним чи сурядним зв'язком з ними;

в) не є членами речення, не відповідають на жодне питания;

г) займають будь-яке місце в реченні; г) не вносять у речення додаткових відомостей, а виражають ставлення мовця до висловленого;

ґ) за змістом відносяться до частини речення або до всього речення;

д) пов'язуються з реченням за допомоги особливої інтонації - інтонації вставності.

За значенням вставні слова й словосполучення поділяються на такі групи:

а) слова й словосполучення, що виражають оцінку повідомлюваного (упевненість або невпевненість):безсумнівно, безперечно, без усякого сумніву, в усякому разі (випадку), напевно, дійсно, думаю, звичайно, зрозуміло, здається, очевидно, природно, припустимо, розуміється, само собою зрозуміло, слід гадати, скажімо, сподіваюся, скоріш за все. Сюди ж належать слова: було, буває, бувало, трапляється, як звичайно, як завжди, як водиться, які вказують на ступінь звичайності викладених фактів;

б) вставні слова, що виражають почуття мовця, дають емоційну оцінку повідомлюваних фактів: на щастя, на жаль, на радість, на біду, ніде правди діти, нічого гріха таїти, чого доброго, на диво;

в) вставні слова, що вказують на порядок думок і їх зв'язок, послідовність викладу: по-перше, по-друге, з одного боку, з другого боку, отже, нарешті, словом, одним словом, власне кажучи, можна сказати, передусім, між іншим, наприклад, повторюю, підкреслюю, головним чином, проте, однак, крім того;

г) слова й словосполучення, що вказують на джерело інформації: кажуть, повідомляють, за повідомленням..., за даними..., за визначенням..., з погляду..., по-моєму, по-твоєму, пам'ятаю, на думку..., пам 'ятається, як мені думається, за словами...;

ґ) вставні слова, що вказують на способи оформлення думок або на характер висловлювання: взагалі, вчасне кажучи, з дозволу сказати, між нами кажучи, одним словом, можна сказати, м 'яко кажучи, так би мовити, що називається, як кажуть, якщо говорити правду та ін.;

д) вставні слова, звернені до співбесідника або до читача з метою активізації його уваги до повідомлюваного: розумієте, бачиш, розумієш, уявіть, вірите, послухайте, погодьтеся, пробачте мені, дозвольте.

Проблемні питання:

Чи можуть у реченні з дієприслівниковим зворотом основну та додаткову дію виконувати різні особи? –Вправа 457 (підручник), усне редагування речень.

Чому в реченні Вимучена дівчина спала сидячи одиничний дієприслівник не відокремлюється, а в реченні Прокинувшись, вглядалася вона у степову далечінь – відокремлюється?

Проаналізуйте речення Дівчина, вимучена довгою дорогою, спала сидячи.

Як ставляться розділові знаки при дієприкметниковому звороті?

Помістіть дієприкметниковий зворот перед означальним словом, поясніть розділові знаки.

Чи буде відокремлюватися дієприкметниковий зворот, якщо ми замість підмета-іменника будемо використовувати особовий займенник?

Які відтінки значення привносять у речення вставні конструкції?

Які розділові знаки використовуються при вставних конструкціях?

– Вправа 453 (підручник), порівняльний аналіз пар речень, конструювання власних прикладів.

(*Правда: Це була чистісінька правда.- Правда, ми цього не побачили.)

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Розстановка розділових знаків у тексті «Пісня про рушник» Андрія Малишка + взаємоперевірка (фон – аудіозапис «Пісні про рушник» ) (Слайди 6, 7)

Картка 1.

Пісня про рушник

Р..дна мати моя ти ночей (не)доспала

І в..дила мене у поля край села

І в д.рогу далеку ти мене на зорі проводжала

І рушник вишиваний на щастя дала.

Хай на ньому цвіте росяниста дорі..ка

І з..лені луги, й солов..їні гаї

І твоя (не)зрадлива материнс..ка ласкава усмішка

І засмучен.. очі хороші твої.

Я віз.му той рушник простелю наче долю

В тихім шелесті трав в щ..бетанн/ні дібров.

І на тім рушнич..кові ож..ве все знайоме до болю

І дитинство й розлука і вірна любов.)

Трансформація речення

Любов до Батьківщини починається з любові до рідної домівки. (Слайд 8)

Ускладнити речення:

Поширеним звертанням

Однорідними членами

Відокремленою обставиною

Відокремленим означенням

Вставним словом

Вставним реченням

Творча робота: відновлення тексту (в 1 абзаці вставити ускладнюючі конструкції, в 2 абзаці – відновити текст за поданими опорними словами) (Слайд 9)

Картка 2.

Моя така маленька Батьківщина

Ти – не місто-герой, ти – не перша і навіть не друга столиця України, і згадують тебе останнім часом тільки у військових хроніках та стрічках нових із зони АТО. Та ти – моя Батьківщина. На твоїх стежках я, ………… ………. і …………………, зробив перші кроки, ………………….. ; на фоні твоїх будинків я вперше побачив небо, ….. ……………………

……………………………………………………………………………. .

Я люблю тебе, моє село.

Я люблю тебе, по-перше, за те, що …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

По-друге, ………………………………………………………………………. .

Крім того, ………………………………………………………………………... .

Отже (безумовно \ безперечно \ без сумніву \ дійсно), ………………………………………………………………………………………………………………………... .

Ти ж моя частинка, ти ж мій дім.

Моя маленька, непомітна на карті світу батьківщина.

ІV. Узагальнення знань.

-Яку роль у нашому мовленні відіграють ускладнені речення? (висновок учнів)

(Допомагають виокремити важливі у смисловому й стилістичному відношенні компоненти речення, акцентувати увагу на тій чи іншій додатковій інформації.)

V. Практична робота – графічний диктант .(Слайд 10, картка 3)

Визначити, які ускладнюючі конструкції є в наступних реченнях, позначити відповіді у картках. (Матеріал для аналізу подається у вигляді відео «Моя Станиця») (Слайди 11, 12)

Моя Станиця

1.Весняний парк Станиці сни колише-

Такі прадавні і такі нові.

2.Поміж дерев блукає сива тиша,

Лишаючи слід сивий на траві.

3.Вона, як сон, мене у мрію кличе,

Моїй надії руку подає.

4.І навіть обриси її обличчя,

Можливо, знов нагадують твоє.

5.Вона, весела й щира, щось шепоче,

Можливо, долю кличе до воріт.

6.І срібна зірка, мов сльозина ночі,

Завершує у небі свій політ.

7.Але й вона, неначе ти, мінлива,

Скупа на щастя, на слова – німа.

8.Вона – сумна й весела, наче злива…

Станиця, кращої тебе – нема!

(за мотивами вірша Б. Бунчука «Осінній парк…»)

Картка 3.

П І Б учня________________________________________________________

Звертання

Відокремлена обставина

Відокремлене означення

Вставні конструкції

Однорідні члени речення

1


2


3


4


5


6


7


8


VІ. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання. Рефлексія.

Відомий російський письменник Фелікс Кривін сказав: «Слово, которое обобщает все краски земли, - самое невыразительное и бесцветное слово».

Бажаю вам, щоб ваше життя завжди було розфарбоване додатковими відтінками, цікавими вставними конструкціями, але щоб за ними ви не втратили основний зміст і мету свого існування, а різні ускладнюючі конструкції не ускладнювали вам життя.

Д\З: вправа 456\\ вправа 458 (ІІ. Варіант Б)

Любі учні, виходячи з класу, залиште на нашій імпровізованій координатній площині свою оцінку цього уроку. (Слайд 13)

4  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря