» » » Урок: Розвиток української літератури від найдавніших часів до середини XIX століття. Зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливості на загальноєвропейському тлі.

Урок: Розвиток української літератури від найдавніших часів до середини XIX століття. Зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливості на загальноєвропейському тлі.

Мета: ознайомити учнів з історико-культурними умова-ми розвитку української літератури від найдавніших часів до середини XIX століття; дати поняття про зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби; визначити місце української літератури у світовому контексті, її особливості на загальноєвропейському тлі; розвивати навички усного мовлення, вміння вмотивовувати власні думки; виховувати інтерес до історичного минулого.

Теорія літератури: поняття національного і вселюдського.

Обладнання: портрети класиків української літератури.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Словниковий диктант «Розшир поняття»

Художній образ: … (образ-пейзаж, образ-портрет, образ-персонаж, образ-символ, образ-уява, образ-асоціація, образ-мрія тощо).

2. Створення літературно-художнього образу

Твориться за допомогою уяви автора.

Залежить від світогляду автора.

Емоційний, експресивний.

Є конкретним відображенням і водночас узагальненням людського досвіду.

3. Робота в парах

За поданою схемою схарактеризуйте образ зі словникового диктанту (на вибір).

4. Наведення складників літературознавства, висловив відомих істориків літератури, критиків, теоретиків

III. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Сьогодні ми поговоримо про розвиток української літератури від найдавніших часів до наших днів, визначимо місце української літератури у світовому контексті та особливості її розвитку, які пов'язані з необхідністю постійної боротьби з теорією меншовартості щодо української культури.

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

З попередніх класів ви знаєте, що на розвиток українського письменства мала великий вплив усна народна творчість з її тематичним і жанровим розмаїттям. У фольклорі народ відобразив свою трудову діяльність, суспільний і побутовий устрій, знання життя і природи, культи і вірування, втілив свої переконання, ідеали і прагнення, поетичну фантазію, багатющий світ думок, відчуттів, переживань, протест проти експлуатації і гніту, мрії про справедливість і щастя. Народна творчість відрізняється глибиною художнього освоєння дійсності, правдивістю образів, силою творчого узагальнення.

2. Завдання на повторення характерних особливостей літератури та фольклору

Назвіть особливості літератури та фольклору.

Усна народна творчість

Література
Колективність, анонімність (відсутність автора);
усна форма творення і передачі;
варіантність;
простота стилістики;
тривалий час творилася багатьма поколіннями
Має автора — конкретну особу з індивідуальною творчою манерою;
існує в письмовій формі;
виникла на основі усної народної творчості

Загалом література у своєму розвитку пройшла кілька певних етапів.

 • Згадайте періодизацію української літератури, назвіть найвизначніші твори кожного періоду.

Довідка

Концепції розвитку української літератури Михайла Грушевського, Сергія Єфремова, Дмитра Чижевського, сучасних дослідників є близькими між собою. Традиційно українську літературу поділяють на періоди: XI — XVIII століття — давня, XIX століття — нова, XX — початок XXI століття — новітня література.

Періодизація української літератури (за історико-хронологічним принципом)

І. Прадавня українська література (до XIV ст.)

 1. Прадавня українська література існувала у двох основних формах: усній (легенди, пісні, казки, міфи тощо) і писемній (повчання, літописи, сказання).

 2. Найдавнішою книгою, що дійшла до нас, є Остромирове Євангеліє (1056 –1057 рр.), написане від руки уставом (вид письма, коли кожну букву вимальовують окремо).

 3. В українській культурі особливе місце посідає Біблія — одна з найвизначніших пам'яток світової культури. З Остромирового Євангелія починається епоха давньоруських рукописних книг, з Апостола (1574) та Острозької Біблії (1581) — епоха українського книгодрукування.

 4. Українська література періоду Київської Русі представлена фольклорними творами та писемною літературою, яка у свою чергу поділяється на перекладну та оригінальну, світську та релігійну.

Перекладна література
Оригінальна література

Збірки афоризмів «Ізборник Святослава» (1073), «Бджола»;
твори науково-природничі: «Фізіологи», «Шестоднев» Іоана Екзарха, «Християнська топографія» Козьми Індикоплава; світова історія у викладі візантійських істориків Малали та Амартола;
історична белетристика: повість «Про Троянську війну»
Житія — агіографічні твори, присвячені подвижницькому життю святих (наприклад, «Житіє Олексія, чоловіка божого»); повчання, проповіді, послання («Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Слово про закон і благодать» Іларіона, проповіді отців церкви Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, Кирила Александрійського та ін.); літописи, історичні хроніки («Повість минулих літ», Київський літопис, Галицько-Волинський літопис)

5. «Слово про похід Ігорів».

ІІ. Давня українська література (XI–XVIII століття).

1. Література XIV–XV століть:

 • перекладна література з грецької, сербської, болгарської («Александрія» — художня розповідь про життя і походи Александра Македонського);

 • оригінальна література (нові редакції «Києво-Печерського патерика», нові списки «Хождєнія» Данила Паломника, «Короткий київський літопис», проповіді, повчання, послання); Література XVІ–XVIII століть:

 • полемічна література — твори українських письменників кінця XVІ — поч. XVII століття, спрямовані проти католицизму на захист православ'я та проти верхівки православного духовенства, що прийняли унію.

 • Петро Скарга «Про єдність церкви Божої»;

 • Мелетій Смотрицький «Тренос»;

 • Іван Вишенський «Послання до єпископів», «Послання до всіх, в Лядській землі живущих»;

 • Герасим Смотрицький «Ключ царства небесного»;

 • Василь Острозький «Книжиця»;

 • Козацькі літописи.

2. Поезія:

 • україномовна (К. Зіновіїв «Про багатства і про злидні»; Г. Сковорода «Сад божественних пісень», Памво Беринда «На різдво Христове»);

 • польськомовна (Лазар Баранович «Про сонце», «Про мир»);

 • латиномовна (Павло Русин «Похвала поезії»).

3. Драматургія:

 • шкільні драми (Ф. Прокопович «Володимир», О. Кониський «Воскресіння мертвих», невідомого автора «Милость Божа»);

 • інтермедії (Я. Гаватовича, М. Довгалевського);

 • вертепні драми («Цар Ірод»).

ІІІ. Нова українська література.

У розвитку нової української літератури виділяють чотири періоди:

 1. Кінець XVIII — 30 р. XIX ст. — розвивається просвітительський реалізм, сентименталізм. Формуються нові провідні жанри поезії, прози та драми. Саме в цей період розвивалася літературна українська мова.

 2. 1840 — 60-ті роки XIX ст. — розвивається романтизм. З'являється Шевченко зі своїми творами. Зародження літературної критики (П. Куліш).

 3. 70–90-ті роки XIX ст. — зародження натуралізму. З'являється журналістика і публіцистика.

 4. Кінець XIX — початок XX — процвітає модернізм.

Кожен період характеризується своїми образами, проблематикою, жанровою, стилістичною своєрідністю, певними естетичними відкриттями, художніми здобутками. Українські митці за зразок взяли досягнення та передові філософські та естетичні ідеї письменників Європи. Підтвердженням може бути функціонування стильових течій у західноєвропейських та українській літературах: класицизму, романтизму, реалізму, натуралізму, модернізму.

4. Слово вчителя

(Учні складають опорний конспект.)

Поступово українська література завоювала світове визнання. У європейських країнах значний резонанс мали твори І. Котляревського, поетів-романтиків, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, М. Старицького, О. Кобилянської, Лесі Українки та інших. Їх перекладали слов'янськими та західноєвропейськими мовами, вони були позитивно оцінені зарубіжною критикою. Наприкінці XIX ст. твори українських письменників досягли берегів Америки.

Невід'ємною ознакою літератури є її національна своєрідність та вселюдський вимір.

5. Виявлення історико-літературної обізнаності учнів

 • Поясніть, як ви розумієте зміст понять «національне» та «загальнолюдське» (вселюдське). Наведіть приклади, спираючись на вивчені в попередніх класах твори.

Лекція вчителя (продовження).

Національне — властиве певній нації, національності; яке відображає характерні особливості; те, що виражає характерні особливості якої-небудь нації.

Водночас національне має універсальний, тобто вселюдський характер, коли воно ґрунтується на найвищих людських ідеалах — свободі і справедливості.

У здобутках кожної літератури завжди міститься не лише суто національний, а й загальнолюдський момент, те, що набуває сенсу для людини кожної нації. Вселюдське не повинне обмежуватися лише глобальною тематикою у мистецтві, як, наприклад, екологія для нашого сторіччя. Це може бути й інтимна лірика, і соціальна драма, і навіть конкретний факт, який висвітлює питання, що торкаються живих струн переживання людини, її захоплень, ідей, її особистого життя. Це світ, який виявляється не чужим для сприйняття іншими, тому що є не лише загально-масштабний інтерес, є індивідуальний світ конкретної особистості з його моральними принципами.

У самій природі літератури закладена здатність етичні сторони пізнання світу перетворювати в естетичні, одиничне — в загальне, національне — в загальнолюдське.

Національне та вселюдське в літературі співвідносяться між собою і в тому, як використовують художньо-мовні засоби. Адже кожне нове художнє відкриття, для того щоб стати справжнім надбанням, повинне виявитися саме тим, яке несе в собі суттєвий елемент загальнолюдського. Вселюдське, а отже вічне, залишається не завдяки своїй зовнішній організації, а завдяки глибині вираженої думки.

Мистецтво слова кожного народу має національну самобутність, є носієм ознак, що характеризують націю, відбивають ментальність народу, його духовність.

Важливість літератури для прогресивного розвитку українського народу підтвердив своєю творчістю І. Франко. Він багато зробив для зближення літературного процесу в Західній і Східній Україні, для розширення контактів з європейськими літературами (був обраний членом багатьох наукових товариств, перекладав Байрона, Гейне, Гете, а також визначних поетів і письменників різних часів італійської, французької, англійської, норвезької, чеської, словацької, польської, російської, німецької, давньо-грецької, давньоримської, давньоіндійської та інших літератур світу). Письменник у своїх творах передав одвічне прагнення українського народу до визволення, запропонував самобутнє розв'язання важливих суспільних, етико-філософських і художніх проблем, створив естетичні цінності, що підносили українську літературу на світовий рівень.

Широтою охоплення життя, рівнем художньої майстерності, новаторством українське письменство другої половини XIX ст. посіло помітне місце у світовій літературі.

6. «Мозковий штурм»

Як ви думаєте, у чому полягала особливість української літератури на загальноєвропейському тлі?

Довідка

В українській літературі 70–90-х років знайшла своє продовження ідея національного відродження, що ґрунтувалася на історичних реаліях розвитку українського народу напередодні та після реформ 60–70-х років у Росії. Було зрозуміло, що українці не змогли відстояти свої права через відсутність сильного національного почуття, брак національної свідомості. У нових умовах треба було знову відстоювати інтереси народу, боротися за надання офіційного статусу українській мові. З великим болем докоряв І. Франко інтелігенції, яка нехтувала історією і культу-рою свого народу: «…не тільки школи і уряди полонізували нас; ми самі полонізуємо себе ще гірше вдома».

V. Систематизація й узагальнення вивченого

Робота в парах Складіть діалог за темою «Українська література у світовому контексті».

VІ. Домашнє завдання

 1. Повторити матеріал уроку за допомогою конспекту.

 2. Скласти усне повідомлення за темою «Зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби».

 3. Завдання для творчої групи: створити конспект уроку «Література 70–90-х років XIX століття».

VII. Підсумок. Рефлексія

Продовжте речення:

 • «Я зрозумів (зрозуміла), що…»

 • «Мені вдалося…».

3  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря