» » » Урок: Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика

Урок: Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика

Мета:

 • навчальна: подати школярам відомості про українські думи як жанр художньої літератури, ознайомити з різновидами дум, їхньою жанровою своєрідністю, тематичною спрямованістю твору;

 • розвивальна: розвивати вміння виразно читати народні думи, уміння аналізувати, спостерігати, робити висновки;

 • виховна: формувати світогляд учнів, виховувати патріотизм, почуття любові та поваги до героїчного минулого рідної країни.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми й мети заняття

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

ІV. Засвоєння навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Бесіда з учнями

 • Що таке фольклор? Які твори художньої літератури він охоплює?

 • Як ви гадаєте, які причини спонукали народ до складання пісень?

 • Назвіть особливості історичних пісень.

 • За що народ уславлює своїх захисників? Назвіть кілька персонажів історичних пісень. Як ви розумієте епіграфи до уроку?

Коментар учителя

Ще з XVI століття думи називали «русинськими», а потім «козацькими» та «українськими» піснями, що характеризуються специфічними ознаками й високим поетичним рівнем. У думах переважно зображували події героїчного характеру, підносили ідею патріотизму, необхідності обороняти рідну землю. Отже, у думах оспівували різні подвиги, народно-визвольну боротьбу козаків проти чужоземних нападників, проти сваволі панів. Героями дум найчастіше виступали люди з народу, які захищають незалежність рідної країни. Серед них варто назвати Самійла Кішку, Івана Богуславця, козака Голоту та інших, слава про яких ніколи «не вмре, не поляже». Усі ці персонажі є виразниками волі народу, втіленням його мудрості й сили.

Отже, думою називають народну ліро-епічну пісню, у якій оспівано історичні або соціально-побутові події, яка має специфічну будову й виконується речитативом (читання співучим голосом під музичний супровід кобзи або бандури). Виникли думи в ХV —XVI ст.

До характерних особливостей історичних народних дум належать такі:

 • зображення важливих суспільних подій, видатних історичних осіб;

 • певне‌ дотримання правдивості життєвих фактів;

 • докладність поетичної розповіді; висока поетичність мови;

 • невелика кількість основних дійових осіб (дві або три);

 • своєрідність‌ побудови (зачин, основна частина, повтори, кінцівка);

 • віршована‌ форма (нерівноскладовість рядків, довільна специфіка римування, монорими);

 • виконання‌ речитативом під акомпанемент кобзи, бандури, ліри;

 • усне‌ поширення й зберігання;

 • варіантність тексту;

 • великий‌ обсяг (як для фольклорних творів). Українські думи відтворювали:

 • страждання невільників у турецькій неволі («Невільницький плач», «Маруся Богуславка», «Про втечу трьох братів з Азова, з турецької неволі»);

 • боротьбу‌ українського народу за визволення з‑під гніту експлуататорів у XVII ст. («Іван Богун»…);

 • діяльність історичних героїв, які стали на чолі визвольної боротьби Богдана Хмельницького і його сподвижників — Максима Кривоноса, Івана Богуна, Нечая Морозенка;

 • класові‌ суперечності між козацькою старшиною та простим рядовим козацтвом, виступи проти «своїх» панів («Дума про козака Ганжу Андибера»);

 • проблеми‌ моралі, людських взаємин («Бідна вдова і три сини», «Сестра і брат»…).

Дуже тісно народна дума пов'язана з жанром народної історичної пісні. Однак існують і певні відмінності. Наприклад, пісню співають, а думу виконують речитативом — повільним проказуванням, наближеним до співу. Дума, на відміну від пісні, має нерівноскладові рядки та здебільшого характеризується дієслівним римуванням. Думи не мають строфічної будови. Для надання думам образності вживають народнопоетичні засоби: постійні епітети, заперечні по-рівняння, персоніфікації, поетичні паралелізми, тавтологію, повтори, риторичні запитання, символи тощо.

Робота з таблицею «Порівняльна характеристика історичних пісень та народних дум»


Історичні пісні
Народні думи
Тематика


Спосіб виконання


Композиційна будова


Спосіб римування


Строфічна будова


Художні засобиВікторина

 • Коли‌ виникли історичні пісні та думи? (У період виникнення козацтва)

 • Який‌ інструмент був найпопулярніший на Запорізькій Січі? (Кобза, бандура, ліра)

 • Як називають музикантів, які виконують думи? (Кобзарі, бандуристи, лірники)

 • Які‌ думи ви знаєте?

 • Що оспівували в історичних піснях та думах? (Оспівано подвиги козаків запорожців, описи походів, зображення постатей історичних осіб: Б. Хмельницького, Б. Вишневецького, І. Підкови та ін.)

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Завдання для міні-груп — підготувати повідомлення про О. Вересая, Г. Гончаренка, М. Кравченка, В. Нечепу та Василя й Миколу Литвинів.

2  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря