» » Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва

Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва

Анотація. В даній статті розкривається значення впливу естетичного виховання засобами мистецтва на процес естетичного сприйняття, вироблення естетичних потреб, естетичної свідомості та залучення студентів до художньо – естетичної діяльності у формуванні особистості майбутнього педагога

Ключові слова: естетичне виховання, естетика, естетичний розвиток, естетична свідомість, естетичні потреби, естетичне сприймання, естетична діяльність, естетична культура, естетичні погляди, естетичний смак.

Постановка проблеми. Педагоги всього світу констатують сьогодні наявність однієї спільної проблеми - втрати духовності. Сучасні соціологічні дослідження свідчать про те, що за останні роки більшість молодих людей починають переорієнтовуватися на матеріальні блага. Класична культура починає втрачати цінність і привабливість.

Сьогодні спостерігається тенденція до подальшої дегуманізації і деморалізації соціокультурних цінностей, у яких переважають споживацькі орієнтації. Тільки лише кожний 6-ий займається спортом, кожний 10-ий у вільний час відвідує студії, гуртки, кожний 16-ий займається самоосвітою, а переважна більшість проводять час у колі он-лайн друзів в інтернеті. В результаті відбувається тотальне викорінення із культурного обігу цілого пласту культури, мистецтва, науки. Народна культура (традиції, звичаї, обряди, фольклор) сприймається більшою частиною молодих як анахронізм (непотрібний пережиток) [ 4 ].

Отже, в цей період перед викладачами, які здійснюють навчання та виховання студентської молоді постає завдання подолати певне протиріччя, що існує між необмеженими потенційними можливостями мистецтва як ефективного засобу духовно-морального виховання особистості і недостатнім його використанням у педагогічному процесі вищої школи.

Методології естетичного виховання студентів були присвячені дослідження В Бутенка, М. Веселовської, О. Комарової; естетичного виховання студентів засобами мистецтва і музики О. Баранової, Т. Брайченко, Л. Дементьєвої, О. Коробко. Професійні вміння студентів з естетичного виховання вивчали Н. Тимошенко, Н. Фадєєва, а загальні питання підготовки вчителя до естетичного виховання учнів розглядалися в дисертаційних дослідженнях М. Волошина, Т. Зотєєвої, М Левшенко, В. Сергієва, І. Толпигіної та інших [ 4 ].

Мета статті: з'ясувати наявність естетичних потреб, бажання займатись художньою діяльністю та розуміння студентами педагогічного коледжу значення мистецтва у формуванні особистості.

Естетичне виховання займає особливе місце у всій системі навчально-виховного процесу. Воно включає в себе не тільки розвиток естетичних якостей людини, але і всієї особистості в цілому: її сутнісних сил, духовних потреб, моральних ідеалів, особистих і суспільних уявлень, світогляду.

Термін естетичне виховання пов'язаний з поняттям естетика (від грец. від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, суть і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси.

У своїх пошуках і відкриттях людина спирається на такі поняття, як прекрасне — довершене за формою і змістом; потворне — антипод прекрасного (виродливе, нице, огидне); досконале — довершене, витончене, сповнене позитивних якостей; гармонія — досконале поєднання всіх елементів; міра — співвідношення кількісних і якісних ознак предмета; цінність — значущість, якої люди надають речам і явищам і яка є основою ставлення до них. Усі ці феномени тісно пов'язані з моральністю, оскільки прекрасним, досконалим, гармонійним є те, що характеризує красу людини, її працю і результати цієї праці, взаємини інших людей. Саме у цих своїх виявах прекрасне становить цінність для людини [ 1, 3 ].

Естетичний розвиток особистості — процес становлення і вдосконалення естетичної свідомості та естетичної діяльності особистості.

Естетичний розвиток має на меті формування естетичної культури особистості - своєрідного сплаву особистісних якостей, які обумовлюють критерії її оцінювання прекрасного і потворного, вияв чуття міри у власній творчості. Під впливом суспільних умов, виховання, естетична культура здатна змінюватись.

Естетичну культуру особистості утворюють такі компоненти:

1. Естетична свідомість — сукупність поглядів, знань, суджень, оцінок, ідей, ідеалів. її основою є естетичне сприймання — процес відображення сутності предметів і явищ естетичної дійсності

Естетичне сприймання у процесі осмислення явищ і предметів дійсності трансформується в естетичні погляди — думки, судження, уявлення про прекрасне і потворне, які є основою ставлення до явищ буття загалом і явищ мистецтва зокрема. Спираючись на естетичні погляди, особистість визначає для себе естетичний ідеал — соціально обумовлений взірець досконалості, який є орієнтиром в оцінюванні естетичних явищ і власної художньо-творчої діяльності.

2. Естетичні потреби — внутрішня необхідність в осягненні певних естетичних цінностей і розвитку певних умінь. Естетичні потреби втілюються в естетичних смаках — здатності особистості до індивідуального відбору із сукупності естетичних явищ і предметів тих, які найбільше відповідають її поглядам та ідеалам, які породжують позитивні відчуття в процесі сприймання.

Усі ці якості не даються людині від народження, а є результатом зовнішніх виховних впливів, самовиховання, художньо-творчої діяльності.

3. Естетична діяльність (практика) - безперервний процес формування і реалізації певних творчих умінь, навичок, здібностей, гармонізації себе і світу З огляду на це естетичне виховання можна розглядати як системну діяльність, спрямовану на розвиток чуттєвої сфери особистості, її умінь сприймати, оцінювати явища естетичної дійсності за законами краси, збагачувати у процесі їх сприймання свій внутрішній світ [ 2 ].

Естетичне виховання особливо важливим є для майбутніх вихователів і вчителів, тому що студенти педагогічних вузів повинні володіти такими якостями, які в подальшому будуть сприяти вихованню почуття прекрасного у підростаючого покоління. Цьому сприяють такі виховні заходи: зустрічі із творчими особистостями свого краю (поетами, художниками, умільцями); оформлення, підготовка та участь в святкових урочистостях; участь у творчих конкурсах, фестивалях (наприклад: « Обдаровані діти України»), у пленерах; відвідування художніх виставок, театру, майстер – класів, тощо.

Цими заходами охоплена максимальна кількість студентів Володимир – Волинського педагогічного коледжу, серед яких було проведено анкетування з метою визначення їх естетичних потреб, відношення до мистецтва та розуміння значення мистецтва для розвитку особистості. Результати анкети показали, що 50% з опитуваних приймали участь в мистецьких заходах ще до вступу у педагогічний навчальний заклад. Серед естетичних потреб перевагу мають музичне мистецтво – 51% та образотворче мистецтво – 46%. Поза увагою не залишилися хореографія, поезія, театр, кінематографія. 94% молодих людей займаються практичною творчою діяльністю: малюванням, музикою, танцями, складанням віршів, рукоділлям, художньою фотографією. Слід відмітити позитивну динаміку серед студентів спеціальності «Образотворче мистецтво», які 100% охоплені подібною діяльністю. Більшість з них займаються 2 - 3-ома видами мистецтв одночасно. Таких студентів на 1-му курсі нараховується 30%, а на 4-му курсі - 75% . Важливість ролі мистецтва у формуванні особистості розуміють 96% респондентів. Проте, були отримані й інші результати: 6% з опитаних взагалі не займаються художньою діяльністю, 4% з них не відчувають жодної естетичної потреби і, як наслідок, 4% студентів не розуміють значення мистецтва у формування особистості, що свідчить про актуальність поставленого питання та потребу його вирішення.

Отже, можна впевнено стверджувати, що питання естетичного виховання засобами мистецтва є актуальним в час інформаційних технологій, які не здатні впливати на духовність молоді так, як мистецтво. Вирішити ці проблеми можливо завдяки впливу художньо - естетичного виховання на свідомість молодої генерації. Серед основних умов естетичного розвитку студентів найбільш істотною є особливий педагогічний підхід до формування естетичних потреб, залучення молоді до діяльності, що здатна приносити задоволення та сприяти розвитку найкращих особистісних якостей.

Використані джерела інформації

1. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т. І. Левченко ; ред. В. М. Калюжна. Вінниця: Нова книга, 2002. – 512 с

2. Комаровська О.А. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва / метод. посіб. за ред. Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. - К. ; Кіровоград: Імекс, 2013. - 159 с.

3. Естетичне виховання http://pidruchniki.com/1040101761141/etika_ta_estetika/estetichne_vihovannya
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря