» » Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Виховна година на тему: «ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЛЮДИНИ ―НАЙВАЖЛИВІША УМОВА МИРУ І ЗЛАГОДИ В СІМ'Ї, КОЛЕКТИВІ, СУСПІЛЬСТВІ»

Мета: з'ясувати поняття «толерантність»; ознайомити учнів із «Декларацією принципів толерантності»; розвивати вміння аналізувати, давати оцінку, приймати рішення, вибирати правильну позицію; виховувати в собі толерантність.

І. Вступне слово вчителя про день толерантності

Міжнародний день толерантності, проголошений 16 листопада 1995 року на 28 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, набуває особливого значення з початком третього тисячоліття, перше десятиріччя якого ООН проголосила Міжнародним десятиріччям культури миру та ненасильства (2000—2010). Події, що відбуваються в світі останнім часом, потребують мобілізації зусиль для боротьби з тероризмом, расизмом, нетерпимістю.

В Україні як багатонаціональній державі з розмаїттям культур і релігій терпимість до сприйняття іншого, часом несхожого, є головним чинником вну­трішньої стабільності й мирного розвитку.

Агресивність, конфронтація, відчуженість мають поступитися місцем толерантному ставленню людей одне до одного, взаєморозумінню й довірі. Це сприятиме вирішенню найактуальнішого завдання сучасності, від якого залежить подальший поступ людства, — переходу від протистояння, підозри, насильс­тва до злагоди, національної, релігійної та міжнародної стабільності.

ІІ. Повідомлення теми і мети виховної години

— Для ефективнішої й оперативнішої роботи сьогодні ми працюватимемо в групах.

ІІІ. Робота в групах

Прочитавши «Декларацію принципів толерантності», дайте відповіді на поставлені запитання:

1-ша група. Що таке толерантність людини?

2-га група. Реалізація принципу толерантності на державному рівні.

3-тя група. З чого починається виховання толерантності?

4-та група. Чому 16 листопада визнано Днем толерантності?

Відповіді учнів.

Із "Декларації принципів толерантності":

Стаття 1. Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого розмаїття культур нашого світу, форм самовираження та самовияву людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Толерантність – це єдність у різноманітності. Це не тільки моральний обов'язок, а й політична і правова потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру.

Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність – це передусім активна позиція, що формується на основі визнання уні­версальних прав та основних свобод людини.

Толерантність – це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, демократії, плюралізму та правопорядку. Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості. Це означає, що кожен може дотримуватися своїх переконань і визнає таке саме право за іншими. Це означає визнання того, що людина за природою своєю відрізняється зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою й має право жити в мирі, зберігаючи свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим.

Стаття 2. На державному рівні реалізація принципу толерантності передбачає існування справедливого та неупередженого законодавства, дотриман­ня правопорядку, адміністративних та інших норм. Потрібно також, щоб економічні та соціальні можливості були доступними для кожної людини без будь-якої дискримінації. Без толерантності не може бути миру, а без миру неможливі розвиток і демократія.

Стаття 4. Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших.

Стаття 6. Для того щоб піднести громадську свідомість, звернути увагу на небезпеку, приховану в нетерпимості, протидіяти її проявам, сприяти формуванню психології толерантності та вихованню в її дусі, ми (держави –члени Організації Об'єднаних Націй) урочисто проголошуємо 16 листопада щорічним Міжнародним днем толерантності.

Підсумок учителя після роботи груп

Останнім часом слово «толерантність» набуло значної популярності. Що воно означає? Що таке толерантна людина або толерантний підхід? У пере­кладі з латинської tolerance значить «терпіння». Це слово в медицині означає здатність організму переносити вплив тих чи інших чинників. У суспільстві це означає терпимість до інших думок, поглядів, традицій...

Життя суспільства, громади, як і життя окремої людини, ґрунтується на впливі ідей, поглядів, теорій. За часи історії людства їх промайнуло чимало. Вони оволодівали розумом людей на більший чи менший термін. Деякі з них закликали до барикад, призводили до війн, були підставою для створення образу ворога» з іншого народу тощо.

Але з розвитком суспільства люди почали розуміти, що Земля не така вже й велика, що всі люди – сусіди, а вона – наш спільний дім, який треба берегти. Для того ж, щоб поєднати зусилля, треба знаходити спільну мову. В безмежному морі різноманітних культур, думок, ідей, що належать людям різних країн на планеті, на допомогу має прийти «рятівне коло» толерантності. Вже у XVIII ст. французький філософ-просвітитель Вольтер сказав свою знамениту фразу: «Ваші ідеї мені глибоко осоружні, але я віддам життя за ваше право їх виголошувати».

Нині толерантність – яскравий показник міри демократичності кожної окремої держави й одна з умов її розвитку. Толерантність українського народу сприяла уникненню внутрішніх національних конфліктів у таких регіонах як Крим, Донбас, Західна Україна, особливо в перші роки після проголошення незалежності. Політична толерантність є основою для плідних міжнародних відносин.

Учитель. Продовжити нашу розмову я хочу легендою «Все в твоїх руках».

Колись давно на півдні Африки жив розумний, але дуже пихатий вождь. Увесь день його складався з примірянь вишуканого вбрання та розмов із підданими про свій розум. Так минали дні за днями, роки за роками... Аж ось прокотилася країною чутка, що в пустелі з'явився мудрець. Дуже розлютився вождь: як можна називати якогось там старця найрозумнішою людиною в світі!? Але нікому свого обурення не показав, а запросив мудреця до себе...

І ось настав день зустрічі. Зібралось усе плем'я, щоб послухати найрозумніших людей у світі. Вождь сидів на високому троні й тримав у руках за спиною метелика. До нього підійшов невеличкий худорлявий чоловік, привітався й сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. І тоді, недобре посмі­хаючись, вождь сказав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках, живе чи мертве?»

Мудрець трохи подумав, усміхнувся й відповів: «Усе в твоїх руках».

IV. Робота в групах

Проаналізуйте в групах ситуацію, оберіть свій варіант відповіді й поясніть його. Дайте визначення поняття «межа терпимості».

Ситуація 1.

Дмитро має нетипову для хлопця зачіску — надто довге волосся. Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається?

Варіант:

• Постійно демонструвати своє негативне ставлення, у різкій формі рекомендувати змінити зачіску.

• Виходити з того, що людина має право на самовираження й може робити будь-що зі своїм волоссям.

• Вимагати дотримуватися загального стилю одягу та зачіски на заняттях у школі.

Ситуація 2.

Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитися до цього?

Варіанти:

• Засуджувати її за ці вчинки.

• Вважати, що це – особиста справа Оксани й не втручатись.

• Із розумінням поставитися до проблем Оксани, поступово заохочувати її до навчання.

Ситуація 3.

Вадим постійно виявляє неповагу до інших, брутальність до своїх товаришів. Що робити?

Варіанти:

• Прагнути уникати спілкування з Вадимом.

• Відповісти брутальністю на брутальність.

• «Ковтати» образи й проводити з учнем роз'яснювальну роботу.

Ситуація 4.

Ви – прихильниця здорового способу життя. Ваш молодший брат не робить зарядки, багато їсть, курить. Що ви зробите?

Варіанти:

• Зроблю вигляд, наче нічого не помічаю.

• Розповім батькам: нехай вони вирішують, що робити.

Таблиця

Вислови

Толерантні

Рівні толерантності

Доброзичливість

Відсторонення

Витримка

Ви не праві...

На мій погляд...

Мені здасться...

Певна річ...

Мені ближче думка про те, що...

• Пояснюватиму переваги здорового способу життя й залучатиму його до спільних занять спортом.

V. Обговорення та винесення рішень груп щодо ситуацій

Ознайомтеся з наведеними виразами. Позначте знаком «+» ті, які вважаєте толерантними. Нетолерантні вирази «переробіть» на толерантні. Поясніть, що таке «рівні толерантності» (див. табл.).

Відповіді учнів

VI. Метод екстраполяції

Перенесімося на декілька років у майбутнє. Уявіть, що ви закінчили школу і стали висококваліфікованими фахівцями, маєте свою сім'ю. Як ви поясните своїм діям-школярам, якою має бути толерантна людина?

Робота в групах

Варіанти відповідей:

• Бути готовими до того, що всі люди різні — не кращі й не гірші, а просто різні.

• Навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається.

• Цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими.

• Зберігати своє обличчя, знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою.

VII. Підсумок

Отже, для того щоб досягти успіху в житті, не марнувати сил на конфлікти, «побутові війни», доцільно сформувати в себе толерантність як рису характеру.

Чи згодні ви з тим, що толерантність людини — найважливіша умова миру і злагоди в сім'ї, колективі та суспільстві?

Якщо так, то сьогоднішня наша розмова не була марною.

Тож будьмо врівноваженими, доброзичливими, добрими та уважними у ставленні одне до одного, тобто толерантними!
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря