» » » Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас

Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас

Методична розробка (Цікаві вправи з використанням фразеологізмів під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»), 6 клас
Знання фразеології так необхідне для розширення й збагачення лексичного запасу учнів, розвитку пізнавального інтересу до мови засобами мовлення, формування культури мови. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб зацікавити школярів, збудити в них прагнення розуміти зміст фразеологізмів, запам'ятовувати їх, використовувати у своєму мовленні якнайбільше приказок, прислів'їв, крилатих висловів. Таку роботу з фразеологією потрібно проводити постійно, під час вивчення мови протягом всього шкільного курсу. Це й вправи з фразеологічними словниками, фразеологічні конкурси, робота з прислів'ями та приказками, робота з фразеологічними малюнками-жартами, складання речень з фразеологізмами, порівняння фразеологізму зі словом.

Провідним завданням, яке стоїть перед вчителями – філологами, є збагачення словникового запасу учнів, граматичної будови їхнього мовлення, оволодіння культурою мовленнєвого спілкування, вміння створювати усні й письмові висловлювання різних типів, стилів і жанрів мовлення. Тому потрібно шукати більш дієві й ефективні засоби педагогічного впливу на особистість учня, збагачення його мовлення через використання фразеології під час вивчення будь-якої мовної теми, вихованням інтересу й поваги до рідного слова.

Будуючи уроки на фразеологічному матеріалі, потрібно звернути увагу на раціональному використанні цих мовних одиниць під час вивчення теми з морфології. Крім того, на уроці повинно бути оптимальне дозування фразеологізмів, потрібно приділяти належну увагу словниковій роботі. Учитель під час підготовки до уроків встановлює доцільний обсяг усних та письмових завдань. Важлива активна позиція вчителя: він дає короткі пояснення до фразеологізмів, заохочує до їх відтворення, до активної роботи із влучним народним висловом.

Наводжу зразки таких вправ, які можна використати на уроках рідної мови в шостому класі, вивчаючи теми «Іменник», «Прикметник». Ці завдання залежно від рівня складності та рівня знань учнів класу можна давати на різних етапах уроку: під час засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми, під час систематизації й узагальнення вивченого, закріплення вивченого матеріалу. Вчитель сам вирішує, на якому етапі уроку краще виконати вправу.

Вправи до теми «Іменник» з використанням фразеології

У фразеологічному словнику є велика кількість фразеологізмів зі словами рука, нога, голова, язик, вухо, губа, палець, кров, шкура, п'ята, кішка, собака, кінь, день, ніч, вогонь, вода та деяких інших іменників, з якими можна побудувати цікаву роботу на уроках. Під час роботи з цими фразеологізмами ставте учням цікаві проблемні запитання. Це спонукає дітей до мислення, творчості, повного розуміння мовного явища. Наприклад:

Чому назви частин тіла так часто виступають у фразеологізмах?

Чому так багато фразеологізмів із звичайними словами(вогонь, вода, земля, собака тощо) і так мало з рідковживаними, екзотичними?

Чому у стійких сполуках так багато іменників власних назв?

Це можуть бути проблемно-пошукові завдання такого типу:

Доберіть фразеологізми з повторюваними іменниками рука, око, душа, нога, зуб, кінець, день, плече.

Довідка:рука руку миє, око за око, душа в душу, нога за ногою, зуб на зуб не попадає, кінець кінцем, з дня на день, плече в плече

Назвіть фразеологізми, до складу яких входять іменники. З двома з них складіть речення.

Користуючись словником, доповніть ряди фразеологізмів з іменниками, які часто вживаються в усталених виразах.

Довідка: 1. Голці ніде впасти, хоч голки збирай, як на голках, як голку в сіні…

2. Без царя в голові, важити головою, викинути з голови, вітер в голові…

3. Ждати з моря погоди, крапля в морі, за синім морем, житейське море…

4. Пан або пропав, видно пана по халявах, пан над панами, сам собі пан…

5. Бачити багато світу, благословитися на світ, відколи світ стоїть, не близький світ, ні світ ні зоря, світ за очі, покинути білий світ…

6. Брати до серця, від серця відлягло, важко на серці, від чистого серця, добре серце, западати в серце, накипіти на серці, мати Бога в серці…

Згадайте кілька фразеологізмів з іменниками найменуваннями країн, міст, народностей; запишіть їх до словничка фразеологізмів. Складіть з ними речення.

Довідка: Вітер з України. Свою Україну любіть. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Борислав сміється. Що доброго з Назарета? Загибель Помпеї. Карфаген має бути зруйнованим. Іди до Мекки. Не той тепер Миргород. Усі дороги ведуть у Рим. Бійся данайців, коли вони дари приносять. Добрий самаритянин. Останній з могікан. Ні елліна, ні юдея. Од молдованина до фіна на всіх язиках все мовчить. Летючий голландець.

Доберіть за словниками декілька фразеологізмів з одним і тим самим словом. Запишіть, спостерігаючи за їх формами.

6. Перепишіть фразеологізми, з'ясуйте їх значення. Визначте іменники, рід, число й відмінок кожного, запишіть у дужках після слова. Назвіть іменники власні назви.

1.Без Кіндрата пуста хата. 2. Нашій Горпині гарно і в хустині. 3. Наша Федора до роботи хвора. 4. На безриб'ї і рак риба, на безлюдді і Хома чоловік. 5. Біда Савці і на печі і на лавці. 6. Який Сава – така й слава.

Зразок: Без Гриця ( ч. р., одн., Род. в.)й вода (ж. р., одн. Наз. в.) не освятиться.

7. Розкрийте зміст поданих прислів'їв та приказок. Визначте власні та загальні назви в них, назви істот та неістот.

1.От Юхим – і з води вийде сухим. 2. Масти Федя медом, а Федь усе Федем. 3. У Києві не женись, а в Ромні кобил не міняй. 4. Золотоноша кругом хороша. 5. В Хоролі всього доволі. 6. Знати Параску, що місила паску, бо й ворота в тісті. 7. Послали Гапку по масло, і в печі погасло.

8.Перепишіть прислів'я, вставляючи пропущені літери та добираючи з дужок велику чи малу літеру. Поясніть написання слів з великої літери.

1. За старого (Х, х) меля людей була жменя. 2. Язик до (К, к) иєва дов…де. 3. Іван плахту носить, (Н, н) астя булаву. 4. Од (Б, б) огдана до (І, і) вана не було г…тьмана. 5. Заїхав за (Д, д) унай, та й додому не думай. 6 Рада б (Г, г) анна за (С, с) т…пана, та (С, с) т…пан не б…ре. 7. Який (С, с) ава, така й слава. 8. Говорив (М, м) ирон рябої кобили сон.

Прочитайте прислів'я. Визначте іменники, поставте до них запитання. Які іменники є назвами істот, які – назви неістот?

1.Дерево плоди славлять. 2. Добра душа людину прикраша. 3. Коли скрута буває – друг помагає. 4. Друзі пізнаються в біді. 5. Яку дружбу заведеш, таке й життя проведеш. 6. Через одну вівцю отара пропадає. 7. Були б пиріжки, будуть і дружки.

10. Перепишіть, вставте пропущені літери, підкресліть іменники у прислів'ях та приказках, поясніть написання власних назв.

1.Дурному Гаврилі усе ч…рнобривці. 2. Максим бр…ше, аж л…сичка чеше. 3. Москва на злиднях збудована, та й злиднями г…дована. 4. Дурний Гр…цько мл…нці п…кти, він краще тісто з'їсть. 5. Чого Івась не навчиться, того Іван не зможе. 6. Вис…пав Хміль із міха та наробив ляхам лиха. 7. Язик до Києва дов…де. 8. Було за царя Панька, як з…мля була тонка.

11. Прочитайте фразеологізми, поясніть їх значення, визначте іменники назви неістот, з'ясуйте рід кожного.

1. Вилами по воді писано. 2. Держати язик за зубами. 3. Накинути ярмо на шию. 4. Пустити туман у вічі. 5. Кидати слова на вітер. 6. Замовити красне слівце. 7. Світ догори ногами перевертається.

12. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи з довідки іменники спільного роду в потрібній формі.

1. … торочить як, дратвою строчить. 2. Поки… нахвалиться, то …набудеться. 3. … ротом мух ловить. 4. … щодня неділя. 5. Ти од … спиною, а вона від тебе рилом. 6. Через те … тонка, що сердита така. 7. … од лукавого не одрізниш.

Довідка: Базіка, хвалько, будько, роззява, ледацюга, нахаба, злюка, хитрюга.

13. Перепишіть прислів'я, вставте пропущені літери, визначте рід ужитих іменників.

1. Скільки не літай, а дов…деться на землю падать. 2. Слухай старих людей, то чужого розуму наб…решся й свого не загубиш. 3. Життя біжить, як музика дзв…нить. 4. Найсмачніший хліб од свого мозоля. 5. Як постіль постел…ш, так і висп…шся. 6. Добрі діти доброго слова послухають, а лихі – й дрючка не бояться. 7. Шануй ба…ька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько.

14. Перепишіть прислів'я, доповнивши їх дібраними з довідки збірними іменниками у потрібній формі. З'ясуйте їх рід.

1. Хто обкидає … інших, в того руки брудні. 2. Яке …, таке й ….3. Не винось … з хати. 4.Степ, … та рілля – розкіш моя. 5. Коли … горять, тоді й кашу вари. 6. Як … косять, то дощів не просять.

Довідка: баговиння, коріння, насіння, сміття, колосся, дрова, сіно.

15. Прочитайте прислів'я, доповнивши їх іменниками назвами днів тижня. Перепишіть, вставивши пропущені букви, визначте рід іменників.

1. У … роботи не поч…най і в дорогу не в…рушай. 2. На … бід зібралось сорок. 3. Гуляла … як ще була молода. 4. Краще тепер, ніж у ….5. Довша … як н…діля. 6. … - кінчається робота. 7. У … - вимуш…не б…зділля.

16. Перепишіть прислів'я, ставлячи поданий у дужках іменник у потрібній формі. Визначте відмінок, число, відміну та групу іменників.

1. Згаяного часу і (кінь) не здоженеш. 2. Паляниця (хліб) сестриця. 3. Як квочка з (курчата), так і мати з дитятами. 4. У кого (дочка) сім – щастя всім.5. Не збирай (син) добра, - збери йому розум.5. Як уродилося лоша з (лисина), так воно і пропаде. 6. До людей – по розум, до (мати) - по серце.

17.Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки й поставлені у формі орудного відмінка однини чи множини іменники.

1. Мати з …, як ластівка з ….2. Не з … жити, а з …! 3. Судженого й … не об'їдеш. 4. Наш край … славиться. 5. Заступи природу дверима, то вона тобі ….

Довідка: малята, ластів'ята, багатство, людина, кінь, пісня, вікно.

18. Перепишіть прислів'я, уставляючи пропущені літери. Іменники першої відміни підкресліть, визначте відмінки іменників.

1. Легше з гори, як під гору. 2. З неба зорі хвата, під носом не бачить. 3. Пр…рода одному мама, а другому мачуха. 4. У р…шеті води не наносиш. 5. Усі ріки до моря йдуть. 6. Від іскри с…рий бір загоряється. 7. Блискавка блисне – й камінь трісне.

19. Перепишіть крилаті вислови, вставте пропущені літери, визначте відміну, відмінок іменників.

1. … Бо хто матір забуває, того Бог карає.(Т. Шевченко). 2. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір виб…рати. (В. Симоненко). 3. Не вж…веться зрада – там, де правда в хаті. (А. Малишко). 4. Любіть землю! Любіть працю на з…млі. (О. Довженко). 5. Не пром…ніть ніколи людину, не пр…вітавши її, і добре слово їй мовте. (Повчання Володимира Мономаха дітям). 6. В…вчайте, любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть… (В. Сосюра).

20. Розкрийте значення фразеологізмів. Визначте слова з орфограмою «літери, що позначають приголосні, які уподібнюються». Вимовте ці слова відповідно до правил української орфоепії, поясніть правопис цих іменників.

1. Народитися в сорочці. 2. Доріжка терном заросла. 3. Латка на латці. 4. Лежить ще в колисці. 5. Радий, як собака кістці. 6. Купається, як у масельці. 7. Як у рукавичці.

21. Перепишіть прислів'я, вставляючи пропущені букви. Подані в дужках іменники поставте у потрібному відмінку, виділіть у них закінчення.

1. Соловей співа, поки (діти ) не виведе. 2. Що написано на (рід), того не об'їдеш і на льоду. 3. За гроші не купиш ні (батько), ні (мати), ні (родина). 4. Краще на своїй стороні (кості) лягти, ніж на чужині слави натягти. 5. За одного (вчений) дають десять невчених.

22. Перепишіть прислів'я, поставивши у дужках іменники у формі кличного відмінка.

1. Терпи, (козак), отаманом будеш. 2. Зароби, (друг), кревно, та і з'їж певно. 3. Розуму, (чоловік), вчися весь вік. 4. Проходь стороною, (враг). 5. Доброму чоловіку продовж, (Бог), віку.

23. Прочитати прислів'я, визначити іменники, що вживаються лише у формі однини. Провідміняти виділені іменники.

1. Розум – найбільший скарб людини. 2. Знання робить життя красним. 3. Щастя і труд поряд живуть. 4. Добро роби скільки зможеш, від того не занеможеш. 5. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. 6. Як щастя прибуде, знайдуть самі люди. 7. Долі й конем не об'їдеш. 8. Слова як мед, а діла як полин.

24. Прочитайте прислів'я, визначте іменники, що вживаються лише у формі множини.

1. Хитрощі нікому не допоможуть. 2. Совісті менше – грошей більше. 3. Готуй сани влітку. 4. Лінощі до добра не доводять.

Вправи до теми «Прикметник»

Поясніть значення фразеологізмів собача вірність, собача смерть, собачий нюх, собачий холод. Яке значення прикметник собачий несе в кожному з них? Доберіть прикметники-синоніми. Поясніть значення фразеологізмів з тексту.

По селу пройшла про хлопця недобра слава: «ледащо»… Здушить у собі сльози: «Нехай… А школи не кину. Хоч дякову якусь книжку почитаю, хоч послухаю п'яних дяків розмову, що між п'яним базіканням часом почуєш і щось цікаве од них. Ні, буду терпіти поки терпиться»… Таке було життя Тарасове. Так усі й казали: «собаче»… (С. Васильченко «В бурянах»).

Доберіть за фразеологічним словником 10 -15 фразеологізмів, у складі яких були б прикметники. Запишіть їх за алфавітом до свого словничка. Зверніть увагу на їх значення.

Зразок: аріаднина нитка, великий крик на малий шпик, до останньої краплі, з голодного краю, золоте весілля, масляні вишкварки, на батьківських харчах, нема дурних, солом'яна вдова, тверда голова, тепла компанія, рожеві мрії, як мертвому кадило, , як немазане колесо, як нова копійка.

У поданих реченнях виділіть фразеологізми, поясніть їх значення, поставте прикметники в потрібній формі.

1.Холодне циганське сонце світило уже їм десь із-за потилиць.(О. Гончар). 2. Все це – стріляні горобці, котрих на полові не обдуриш. (М. Старицький). 3. Пізнав козака, що з Журбою поїхав. Молодий був і гарний, як намальований.(Б. Лепкий). 4. Та все було якесь надумане, білими нитками шите. (Ю. Хорунжий). 5. Там серед послів сьогодні якийсь птах високого польоту завітав до нас у коло… (І. Ле). 6. Останнім шматком хліба ділилася з нею сім'я, і корова в подяку наділяла її молоком та приплодом.(М. Старицький).

Довідка: циганське сонце – місяць, стріляний горобець – людина, яку важко обдурити, білими нитками шитий - невміло, погано виконаний, птах високого польоту – людина, що займає значне становище в суспільстві.

Запишіть фразеологізми, поясніть їх значення, назвіть рід число й відмінок прикметника в кожному з них. Складіть з трьома фразеологізмами речення.

Велика риба, довгий язик, гострий на язик, битий шлях, глуха тетеря, страшний суд, вавилонське стовпотворіння, чистої води, уторована стежка.

Із художньої літератури випишіть кілька фразеологізмів, щоб у їх складі були прикметники. Складіть з ними речення.

Запишіть речення, вставляючи замість крапок пропущені слова, вкажіть фразеологізми. Визначте розряд прикметників, рід, число, відмінок.

До … книги України внесено чаплю. 2. У древньому Римі переможців на змаганнях нагороджували …вінком. 3. Коли зібрано було всі … докази, слідчий висунув звинувачення. 4. Хлопці на змаганнях остудили свої … голови, коли довелося гарненько попотіти для перемоги. 5. Слова маминої пісні зачепили дівчину за …. 6. Кожна мати скаже, що народити сина чи дочку, вигодувати їх легше, ніж виховати та поставити на … ноги.

Довідка: червоний, лавровий, речовий, гарячий, живий, рівний.

Напишіть десять прислів'їв з прикметниками вищого й найвищого ступенів.

Поясніть значення фразеологізмів, визначте розряди прикметників за значенням, складіть з кількома з них речення.

Гордіїв вузол; 2. Соломонове рішення; 3. Світла голова; 4. Глухий кут; 5. Як торішній сніг; 6. Курча жовтороте; 7. Мов церковна миша; 8. Ахіллесова п'ята; 9. Двоюрідний сват.10. Легкий хліб.

Розкрийте значення фразеологізмів, складіть і запишіть речення з ними. Поясніть написання не з прикметниками.

Хома невірний; 2. Стоїть як неживий; 3. Недремне око; 4. Не святі горшки ліплять; 5. Несеться як несамовитий.

До названого іменника додайте з довідки прикметники, щоб утворився іменний фразеологізм. Поясніть його значення.

Зразок: … душа – заяча душа (несмілива, полохлива людина)

…апетит; 2. … послуга; 3. … кров; 4. … вірність; 5. …птах;6. …язики.

Довідка: Вовчий, ведмежа, блакитна, собача, стріляний, злі.


Перепишіть, знайдіть прикметники й виділіть словотворчі префікси та суфікси.

Діти – найбільша радість у світі.

Хоч гірший, аби інший.

Час – найкращий лікар.

Здоров'я – найдорожчий скарб.

Маленька праця краща за велике безділля.

Білі руки роботи бояться.


З'ясуйте, який фразеологізм у якій групі за значенням зайвий і чому. Поясніть значення фразеологізмів.

Зелена вулиця, солодке життя, сізіфова праця, золота пора.

Ахіллесова п'ята, заяча душа, дамоклів меч, аріаднина нитка.

Твердий горішок, козацька слава, шкільна пора,манна небесна.

Подані прикметники замінити фразеологічними синонімами, пояснити їх значення.

Бідний, гарний, гірший, дорогий, дурний, лагідний, молодий, непотрібний, однакові.

Зразок: високий – великий аж до неба; як верства келебердянська; у сажень зросту; через хату перехилиться і моркву вирве.

Назвіть фразеологізми, до складу яких входять найменування країн, або похідні від них утворення - прикметники. Поясніть їх значення.

Довідка: Аркадська ідилія. Аттична сіль. Єгипетська темрява. Єгипетська неволя. Єгипетські кари. Китайський мур. Китайські церемонії. Кедр ліванський.

Назвіть фразеологізми, до складу яких входять назви міст або похідні від них утворення – прикметники.

Довідка: Троянський кінь. Вавилонська вежа. Вавилонське стовпотворіння. Вавилонський полон. Єрихонська труба. Єрихонські мури.


Творчі завдання з використанням фразеології під час вивчення тем «Іменник», «Прикметник»

Любов до рідної мови, прагнення знати її якнайкраще залежить від того, який методичний матеріал буде використано під час вивчення тієї чи іншої теми. Різноманітні дидактичні ігри з творчим завданням пожвавлюють урок, викликають зацікавлення учнів, збагачують їхній словниковий запас, розвивають мовлення, логічне мислення та уяву. Тому значну увагу слід приділяти творчим завданням на складання речень, творів із введенням до їх складу фразеологізмів, чи написанню творів – мініатюр за певним фразеологізмом. Цікавими формами роботи під час вивчення іменника є написання творів на певне прислів'я чи приказку, включення в творчі роботи фразеологізмів. Це доречно на будь-якому етапі вивчення мови. Систематизований матеріал можна знайти у трьохтомному «Тлумачному словнику української мови», у двотомному «Фразеологічному словнику української мови» Г. М. Удовиченка(1984), у фразеологічному словнику української мови В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко.

Особливо захоплюють школярів твори-мініатюри за фразеологізмом або побудовані на фразеологізмах. Можна дати учням тему твору й навести приклади фразеологізмів, які вони використають у висловлюванні, додавши свої думки.

Приклади таких завдань:

Напишіть твір – роздум за поданим початком і кінцем. Використовуйте прислів'я: «Справи ім'я величають», «Не ім'я красить людину, а людина своє ім'я», «Ім'я тоді сяє, коли людина його величає». Назвіть іменники в прислів'ях.

Початок: В Україні з діда-прадіда дбали про честь власного імені, щоб не знеславити свій рід…

Кінець: Бо людина залишається жити в своєму доброму імені.

Творче завдання «Склади фразеологізм»

На окремих аркушах записані слова українською та російською мовами. Із цих слів потрібно скласти й записати фразеологізми українською мовою, дібрати до них російські відповідники. Записати в зошит й пояснити лексичне значення цих фразеологізмів, а також дібрати синоніми. Назвати в них іменники та прикметники.

Зразки фразеологізмів

Ні в тин, ні в ворота. – Ни к селу, ни к городу. (Невдало)

Очі на мокрому місці. – Глаза на мокром месте. (Тонкосльозий)

Серед села дороги не знайти. – Заблудиться в трех соснах. (Не розібратися в простому)

Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. –Без труда не вынеш рыбки из пруда. (Докладати зусиль)

Як в око в ліпив. –Не в бровь, а в глаз. (Точно сказав)

Гра-пошук «Знайди пару»

Відшукайте потрібні слова до першої колонки, щоб утворилися фразеологізми, поясніть їх значення. Назвіть частини мови у фразеологізмах.

Ахіллесова

Точити

кліпати

носа

богатирський

голівонька

задирати

слід

робота

очима

брехні

сон

буйна

шлях

вигравати

кипить

гарячий

вік

життєвий

п'ята

золотий

час

Відповідь: ахіллесова п'ята, кліпати очима, богатирський сон, задирати носа, робота кипить, брехні точити, буйна голівонька, вигравати час, гарячий слід, життєвий шлях, золотий вік.

Гра «Хто швидше?»

На картках записано початок фразеологізмів, учням потрібно дописати їх, а також розділити за тематичними групами.

Не терши, не м'явши, не…(їсти калача).

Без труда …(нема плода).

Гора з горою не сходиться, а …(людина з людиною зійдеться).

Працювати не розгинаючи…(спини).

Грошей мало-не біда, як…(є друзів череда).

Щоб рибу їсти, треба.. (в воду лізти).

Не краса красить, а..(розум)

Близько лікоть, та..(не вкусиш).

Діло майстра…(величає).

Не май сто кіп у полі, май…(друзів доволі).

Наука в ліс не веде, а з …(лісу виводить).

Печені голуби не …(летять до губи).

Хто знання має, той і...(мур ламає).

Без роботи день…(роком стає).

Над друга старого нема…(в світі нікого)


Із трьома стійкими словосполученнями слів складіть речення, над кожним словом вкажіть частину мови.

Тримати язик за зубами, язик без кісток, хвіст бубликом тримати, душа в душу, людина великої душі, під гарячу руку попадати.

Розкрийте в письмовій формі зміст приказки «Задер носа, що й кочергою не достанеш».

Пригадайте казку про півника та двох мишенят, на її основі складіть гумористичний полілог на тему: «Робить, як мерзле горить».

Уявіть себе режисером-постановником казки «Золотий вік». Доберіть акторів, опишіть вигляд сцени, складіть висловлювання персонажів.

Складіть речення з усталеними виразами: Безодня премудрості, сильний духом,під гарячу руку попадати, людина великої душі. Підкресліть у ньому головні та другорядні члени речення.

Складіть гумореску »Моя подруга вміє тримати язик за зубами».

Створіть невелику кінострічку «Представники моєї родини живуть душа в душу».

Напишіть твір-роздум «Легко тому живеться, хто має голову на плечах».

Скласти твір-мініатюру "Мій товариш", використовуючи фразеологізми.

Скласти твір-мініатюру "Природа мого краю", використовуючи фразеологізми.

Скласти твір-мініатюру "Рідна мова", використовуючи подані прислів'я (на вибір): «Не говори, знаєш, але знай, що говориш», «І від солодких слів буває гірко».

Скласти усний міні-твір "Моє ставлення до праці". 2-3 прислів'я вивчити напам'ять.

Бджола мала, але й та працює.

Сидить, надувається, три дні в чоботи взувається.

Дівка заплетена, а хата не метена.

Якби знав, де впаду, то й соломки б підклав.

Ласа кішка до риби, та у воду лізти не хоче.

Написав, мов курка лапою.

Скласти й записати діалог "Навчання у школі", використовуючи подані прислів'я:

«Добре того навчати, хто хоче все знати».

«Мудрий той, хто не вродився, а навчився».

«Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь».

«Хто хоче більше знати, треба менше спати».

Записати та пояснити зміст поданих нижче прислів'їв. Взявши одне з них як тему, скласти невеличкий твір-роздум, записати його.

Молодість пройшла – не прощалася, старість прийшла – не віталася.

Тримайся того порога, за яким батьки живуть.

Говорять на глум, а ти бери на ум.

Іван як Іван, та не його шапка.

Від солодких слів кислиці не солодшають.

Вдома – як схочеш, а між людьми – як скажуть.

Записати та пояснити прислів'я та приказки, підкреслити в них іменники-антоніми. За одним із прислів"їв скласти міні-твір.

Правда в постолах, а кривда в чоботях.

Занедбаєш науку в молодості – пожалкуєш в старості.

Де багато слів, там мало діла.


Записати прислів'я та приказки. Визначити відмінки іменників. За одним висловом напишіть твір-мініатюру..

Сталь гартується в огні, а людина – в труді.

Праця годує, а лінь марнує.

Ховається від роботи, як собака від мух.

Без роботи день роком стає.

Діло майстра величає.


Записати прислів'я та приказки, пояснити їх зміст. Навести ще 4-5 прислів'їв до теми "Праця та лінощі". Підкреслитиприкметники, у яких відбулися спрощення у групах приголосних. 2-3 прислів'я вивчити напам'ять.

Весна днем красна, а хлібом – пісна.

У заздрісних на все очі великі.

Де слова масні, там пироги пісні.


Уривки з учнівських творів:

Знання красить, а незнання смішить

Я згодна з народним прислів'ям про те, що знання красить, а незнання

смішить. Адже, якщо людина розумна, освічена, то з нею приємно спілкуватися. Перед освіченою людиною відкриваються усі двері, як говорять: «Знання мур ламає». Уже з першої хвилини спілкування можна зрозуміти: розумна людина, чи не зовсім. Якщо ви говорите впевнено, чітко й зрозуміло, то вашому співбесіднику буде приємно з вами спілкуватися, а якщо ви не можете двох слів зв'язати, то відразу стає ясно, чого ви варті. Дуже важливо під час розмови говорити поступово, викладаючи думку за думкою, а не перескакувати через п'яте десяте, коли твої слова стають незрозумілими. Я вважаю, що з розмови з людиною можна визначити, який в неї характер, рівень її інтелекту, як вона ставиться до співрозмовника.

Тому я навчаюся, багато працюю над собою, здобуваю знання, щоб вони мені допомагали в майбутньому, щоб в житті я завжди могла вийти з будь-якої ситуації й була на коні.

Лепенець Катерина

Друг пізнається в біді

На мою думку, найкращим скарбом у людини є дружба, і в ній є вся наша сила. У літературі ми часто зустрічаємося з висловами про дружбу: «Не розлий вода», «Друг пізнається в біді». Я цілком з цим погоджуюсь, адже в кожного є друг чи подруга, з яким він може поділитись радістю чи горем. «Дружба – велика сила!» - говорить народне прислів'я. Думаю, що найголовніше в житті мати міцну дружбу і завжди допомагати друзям.

Відомий нам твір Всеволода Нестайка «Тереадори з Васюківки» мені дуже подобається. Головні герої повісті Ява та Павлуша дружили по-справжньому. Вони підтримували один одного в радості й горі. Написано безліч творів про дружбу, де друзі допомагають один одному у складних ситуаціях. Без друзів нам би жилось важко: не було б з ким поспілкуватись, не було б сподіваної допомоги. Та й з друзями світ цікавіший. Маленький горбань, як з ним не товаришували хлопці, навіть подруживсь з дівчатами.

У мене теж є хороші друзі. На них я можу завжди покластися, думаю, що я їх теж не підведу. Тому дружба важлива в житті, з нею ти будеш щасливішим, веселішим.

Руденко Олександр

Робота з текстом

Цікавою для учнів є робота з текстами: знаходження в них фразеологізмів, складання з ними речень, окремих описів, переказів, творів-мініатюр. Приклади таких завдань.

Прослухайте оповідання-притчу, випишіть образні вислови про відчуття голоду, поясніть їх, назвіть іменники, вжиті в них, визначте їхню синтаксичну роль.

Пшоняна каша

Зустрілися в путі п'ятеро подорожніх. Від голоду їм животи до спини попритягувало, а їсти нічого Шлях був довгий, кінчилися всі припаси.

В одного з подорожніх залишилася торбинка пшона, в другого був горщик, а в третього вода, у четвертого вогонь, а в п'ятого – сіль. Зраділи вони, повитягували з клунків у кого що було.

Але той. у кого залишилося пшоно, був дуже скупий. Він вважав, що пшоно найважливіше. Кожен із супутників думав, що без його речі каші не звариш. Засперечались і так не дійшли згоди. А їсти хочеться. Тоді скупий звернувся до подорожнього, в якого був горщик, запропонував зварити кашу на двох. Голод – не свій брат, довелося погодитися. Та яка каша без води? І без вогню не вариться.

Не хотілося скупому ділити кашу на чотирьох, однак поступився – всякого вижене голод на холод. Не дочекалися, поки звариться каша, накинулися на неї з ложками. І хоча ото й мовиться, що голодному й опеньки – м'ясо, та не стали вони їсти тієї каші.

«Чи не казав я: не буде каші без солі», - посміхнувся п'ятий подорожній. Посолив кашу і поставив на вогонь доварюватися. А коли готова була каша, посідали біля горщика й поїли. ( За Б. Комарем).

Притча – оповідання, яке в прихованій формі містить повчання.

Що ви візьмете для себе з прослуханого тексту?

Прочитайте текст. До якого стилю типу мовлення він належить? Знайдіть прислів'я, поясніть їх значення. Поясніть заголовок. Назвіть власні імена, поясніть їх написання. Зробіть морфологічний розбір виділених іменників, поясніть їхню синтаксичну роль.

Дбай про своє добре ім`я

Найдавніші відомості про найменування людей дійшли до нас із часів Київської Русі. Давалися вони для того, щоб виділити особу з-поміж інших. Княжих дітей наділяли язичницькими іменами, що у своєму складі мали частинки –слав,-мир,-волод,-полк,-зар,-мисл і уособлювали людські чесноти: Ярослав, Володимир, Ярополк, Всеволод, Світозар,Добромисл. Із запровадженням християнства до нас прийшли нові імена: Андрій, Михайло, Варвара, Ганна. В іменах – історія народу, сліди давніх епох, взаємини наших предків з іншими народами.

Хоч би яким іменем нарекли тебе батьки, дорожи ним, не ганьби негідними вчинками. Пам`ятай: не ім`я красить людину, а добрі діла славлять її ім`я.

Усний переказ.

Прослухайте уважно оповідання. Поясніть головну думку тексту.

Стельмах Овсій дозволяє Йосипкові попрацювати ножівкою чи рубанком.

Якось Овсій питає:

Ти чого це такий невеселий?

Та … - похнюпив голову хлопець.

Мовчить Йосип, тільки сині очі повні сліз.

Розказуй…

І Йосипок поскаржився: ім`я, бач, у нього не таке, як у людей: Йо-сип. Сусідська дівчинка дражниться: «Йо-сип, муку сип, печи паляниці, клади на полиці!»

- Нікудишнє ім`я,- зітхає хлопець.

- Хм, - невдоволено хмикнув стельмах, - а моє ім`я – «Овсій – гречку сій» - по-твоєму,

Гарне?

-Авжеж, гарне! – жваво озвався Йосипок. – Про вас по радіо розповідали і в газетах писали.

- Ну – ну, про що там розповідали – писали?

- Як ви працюєте, як вас поважають…

- То про що все – таки мовилось – про ім`я чи про… роботу?

- Та про роботу ж!

Тут Йосипок здогадався, що мав на думці мудрий Овсій(За Г.Храпачом).

Запитання до тексту:

Що стало причиною сліз Йосипка?

Який висновок зробив хлопчик після розмови з дядьком Овсієм?

Доберіть прислів`я для заголовка.

1.Землю сонце красить, а людину – праця. 2.Справи ім`я величають.

3. Не ім`я красить людину, а людина своє ім`я. 4.Ім`я тоді сяє, коли людина його величає.

Перекажіть оповідання близько до тексту

Прочитайте текст. Перекажіть його.

Чому український віночок називають «знахарем душі»?

Поясніть значення прислів'їв у тексті.

Український віночок

Своєрідним жіночим оберегом в Україні завжди був віночок. Плели його влітку. Дівчата пам'ятали: два рази на рік літо не буває. І сьогодні, як і в давнину, з раннього дитинства кожна дівчина вчилася виплітати квіткові віночки. Їх виплітали з різного зілля від весни й до пізньої осені. Найпершими були віночки з маленьких квіточок,,стогрудок``, які на вигляд нагадують маленькі ромашки. Згодом виплітали їх із цвіту кульбаби. Летить літо на крилах… А осінь іде й за собою дощі веде. То ж останнім у році був вінок із золотистого кленового листя. Кожний вінок служив не тільки окрасою голови дівчини, він був «знахарем душі», бо в нього чаклунська сила, що і біль знімає, і волосся береже.

Спишіть текст, вставляючи, де треба пропущені букви. Визначте розряди прикметників за значенням. Поясніть фразеологізми.ї

Хліб – найбільша святиня

В Україні одвічно існував звичай: у будні чи свята на столі, застел…ному домоткан…ою скатертиною, завше л…жала паляниця, пр…крита вишитим рушн…ком. І якщо до оселі заходив подорожній, - хати трад…ційно не зам…калися, - він міг пер…кусити й узяти на дорогу окраєць хліба. Без хліба нема обіда.

Коли на столі л…жить паляниця, неодмінно буде продовження роду. Не в…падково говорять: як врод…ться жито, то буд…мо жити.

Хліб – усьому голова. Годилося б частіше згадувати слова Бориса Олійника: «Істинно, люди: ж…вемо не хлібом єдиним. Істинно так, коли маємо хліб на столі». (за В. Скуратівським).

Причитайте текст, знайдіть прислів'я, поясніть їх. Перекажіть його. Назвіть у прислів'ях іменники та прикметники, визначте їх відмінок. Визначте тип та стиль мовлення тексту.

Незабудка

Жили колись в одному лісі хлопчик та дівчинка. Мешкали вони самостійно у справжній глухомані, постійно гуляли разом і згодом міцно покохали одне одного. Та юнак несподівано зібрався в дорогу, захотілося йому подивитися на світ. Хто в світі не бував, той і дива не видав. Сумно проводжала дівчина друга дитинства через високий буковий ліс. Тут вони раптом побачили темно-сині, схожі на великі сині очі, квітки. Болісно розлучаючись, юнак і дівчина зірвали по квітці і передавали одне одному на згадку.

Минули довгі роки. Час минає, а роки не вертає. Юнак усе ще не повертався, а дівчина перетворилася на сиву бабусю. Молодість пройшла – не прощалася, старість прийшла – не віталася. Тепер стара бабуся рушила через високий буковий ліс, несподівано зустріла там якогось старого, також сивого, як і сама.

Вони подумали, що незнайомі. Але на узліссі росла синя квітка. Обоє нахилилися, щоб зірвати її, їхні руки стрілися, й старі, заливаючись слізьми, пізнали одне одного, а також переконались, що зберегли вірність. Старої любові іржа не з'їсть. З того часу маленьку синю квітку називають «незабудкою».

Тести з використання фразеологічного матеріалу до теми «Іменник»

Виділіть рядок, в якому вжито іменник – назву істот.

1 Трудяща копійка годує довіку.

2 Через золото сльози ллються.

3 Пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням.

4 Немає щастя без здоров'я.

Позначте рядок, в якому вжито іменник середнього роду.

1 Людина – це звучить гордо (М. Горький).

2 Учітеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко).

3 Послухали Лисичку – і Щуку кинули в річку(Л. Глібов).

4 У природи чисте серце (М. Чабанівський).

Виділіть фразеологізм, в якому правильно написані іменники - власні назви.

1 Який сава – така й слава.

2 Парочка – мартин та одарочка.

3 Язик до києва доведе.

4 З нашого Захарка ні Богу свічка, ні чортові угарка.

Назвіть рядок, в якому вжито іменник, який вживається лише в множині.

1 Друзі пізнаються в біді.

2 Добра порада – як готові гроші.

3 Думки й вороги закують у ланцюги.

4 Хто з псами лягає – той з блохами встає.

Позначте рядок, в якому не з іменниками написано правильно.

1 Згода будує, а не згода руйнує.

2 Кров – не водиця, проливати не годиться.

3 Дай серцю волю – заведе в не волю.

4 Сховай слабість на не ділю, бо тепер робота є.

Виділіть речення, в якому вжито іменник спільного роду.

1 Лихий лихого здалека бачить.

2 Вчи лінивого не молотом, а голодом.

3 Не чоловік, а варивода.

4 Він добрий чоловік: як спить, то їсти не просить.

Поставте в орудному відмінку іменники в реченні.

Не спіши (язик), квапся (діло), щоб не переймався (голод).

Назвіть речення, в якому вжито іменник ІІІ відміни.

1 Гори й доли здолаєш наполегливістю.

2 Море перепливти – не поле перейти.

3 Як листя жовтіє, ліс і поле смутніє.

4 Тиха вода греблю рве.

Виділіть рядок, в якому правильно написано ім'я по батькові.

1 Нашій Хомовні гарно й в хустині.

2 Мусій Мусієвич муку сіяв, пік паляниці, клав до полиці

3 Як Микитович воли мав, то й Микитович кумував.

4 Послали Кузьмовну по масло, і в печі погасло.

В якому реченні вжито іменник ІV відміни.

1 Всякий свого щастя коваль.

2 Книга вчить, як на світі жить.

3 Щастя і труд поряд живуть.

4 Мій син, а ім'я у нього своє.

В якому фразеологізмі записано правильно іменники ІІ відміни.

1 Від Києву до Лубен насіяла конопель.

2 Припав, як муха до меда.

3 Багато снігу – багато хліба.

4 Нема ранка без вечора.

Напишіть твір – мініатюру за одним з прислів'їв на вибір:

«Знання красить, а незнання смішить», «Друг пізнається в біді». У творі використайте власні іменники.

Тести з використанням фразеологічного матеріалу до теми «Прикметник»

Позначте речення, в якому у фразеологізмі вжито прикметник.

На те щука в морі, щоб карась не дрімав.

Кинь правду в калюжу, вона чиста буде.

Наші хлопці – стріляні горобці, їх не обдуриш.

Микола Петрович ще у Вітчизняну пройшов Крим і Рим.

Позначте рядок, в якому всі фразеологізми прикметникові.

Блудний син,точка опори, дрібна рибка.

Дамоклів меч, гордіїв вузол, скупий рицар.

Троянський кінь, тайна вечеря, зварити кашу.

Весна народів, коні не винні, дати здачі.

Позначте рядок, в якому є відносний прикметник.

Адамове яблуко, козацький рід, рябої кобили сон.

Ластівчине гніздо, заячий характер, материнська ласка.

Гордіїв вузол, солодкий сон, химині кури.

Чужа дудка, свята неділя, широкий шлях.

Виділіть рядок, в якому прикметник виступає присудком.

Дівчина схопилася мов несамовита.

Стоїть жінка, мов нежива…

Вони були зв'язані невидимою ниткою.

Доброму каменю пісок не страшний.

Виділіть рядок, в якому є присвійний прикметник.

Козацькому роду нема переводу.

Весь клас знав мою ахіллесову п'яту.

Бідному Савці нема долі ні на печі, ні на лавці.

Говорив Мирон рябої кобили сон.

Знайдіть у фразеологізмі якісний прикметник, утворіть від нього можливі ступені порівняння.

Книга для розуму, що теплий дощ для посівів.

Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні не з прикметниками.

Не святі горшки ліплять.

В не вмілого руки не болять.

Родись не вродливий, а щасливий.

Тільки нещасливі щастя шукають.

Визначте речення, в якому вживається прикметник з –нн-.

Зміїн…а отрута може бути смертельною.

Чорний Іван, дерев'яний каптан: де носом проведе, там помітку кладе.

Балакала-говорила сім мішків гречан…ого Гаврила.

Їж, Левко, хоч страшен…о глевко.

Позначте рядок, в якому прізвище прикметникової форми.

Дурному Гаврилі усе чорнобривці.

Наша Федора до роботи хвора.

Казав Виноградов, що пішов дощ з градом.

Усе гарненько робив Петренко.

Позначте рядок, в якому складний прикметник написано правильно.

Ваша Катерина нашій Орині двою-рідна Одарка.

Щастя не буває чорно білим.

Вчений і з шестизначними числами впорається.

Не родись рум'яно-лиций та багатий, родись при долі та щасливий.

Позначте речення з прикметником короткої форми.

Не родись красна, а родись щасна.

Брехня чиста, але пуста, а правда рідка, зате як квітка.

Біля сухого дерева й сире горить.

Зелен дуб усім користь приносить.


Напишіть твір-мініатюру на одну з тем: « Чим багаті, тим і раді», «Не краса красить, а розум». У творі вживайте прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння.

Література

Гонтар В. У світі цікавої лексикології та фразеології. – Українська мова і література в школі. – 2004. №6 – 30-32С.

Коваль А. П., Коптилов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К.: Вища школа, 1975. – 335с.

Коваль А. П. Крилате слово. – К.: Радянська школа, 1983. – 222с.

Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. Укладачі: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2005.

Передрій Г. Р.,Смолянінова Г. М. Лексика і фразеологія української мови. – К.: Радянська школа, 1988. – 207с.

Програма для загальноосвiтнiх навчальних закладiв з українською мовою навчання. 5–9 класи. 2013 р. У к л а д а ч i: Г.Т. Ш е л е х о в а, Т.Д. Г н а т к о в и ч, Н.Б. К о р ж о в а.

Тесленко О. Фразеологія на уроках рідної мови як етнографічний фактор. – Українска мова і література в школі. – 2003. №6 – 2-3С.

Ужченко В. Д. Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. – К.: Освіта, 1998. – 224с.

Ужченко В. Д. Вивчення фразеології в середній школі.: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа, 1990. – 175с.

Усі крилаті вислови, прислів'я, приказки, загадки/ Укладач Курганова Н. В. – Х.: Торсінг плюс, 2006. – 320с
0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря