» » » Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас

Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас

Урок «Активна і пасивна лексика», 10 клас

Мета. Поглибити відомості учнів про пасивну лексику, формувати уміння розрізняти архаїзми, історизми, неологізми, навчити дітей знаходити їх у тексті, визначати їх тип та стилістичну роль у художніх текстах, розширювати словниковий запас слів, виховувати позитивне ставлення до лексичного розмаїття української мови.

Тип уроку. Засвоєння учнями нових знань

Обладнання. Копії текстів, схеми, тлумачний словник, словник лінгвістичних термінів, презентація

Хід уроку

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б'ється — ожива,
Як їх почує!

Т. Шевченко

I. Оргмомент.

-Хто сьогодні відсутній? Чи всі готові до уроку? Перевірте, щоб на парті були зошит, підручник, щоденник, ручка. У кожного на парті лежить роздатковий матеріал, який поки що відкладіть.

II. Оголошення теми та мети уроку.

I. Слово вчителя.

У кожної людини є душа і серце, у кожного народу – мова і пісня. Українська мова – одна з найбагатших мов світу. Вона не сирота, бо має багату слов'янську і світову славу. Їй властива надзвичайна мелодійність. Доля слів схожа на людську долю. Вони, як і люди, народжуються, живуть, служать нам, а згодом старіють. Вибувають з активного вжитку. Відходять убік і навіть помирають. Долю слів визначає не «вік», а частотність використання їх у мовленні. Всі слова – це величезний скарб, ім'я якому лексика. Лексика буває активною і пасивною.

Сьогодні тема нашого уроку: «Активна і пасивна лексика. Архаїзми, історизми, неологізми.»

В зошитах записуємо Вісімнадцяте грудня

Класна робота

Активна і пасивна лексика. Архаїзми, історизми, неологізми

-Що кожен з вас очікує на цьому уроці? Кожен напишіть свої очікування на карточках.

(збираю кольорові карточки, читаю)

-З ваших очікувань випливає, що на уроці ми поглибимо відомості про пасивну лексику, формуватимемо уміння розрізняти архаїзми, історизми, неологізми, навчимося знаходити їх у тексті, визначати їх тип та стилістичну роль у художніх текстах, розширюватимемо словниковий запас слів, виховуватимемо позитивне ставлення до лексичного розмаїття української мови.

III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

. Погрупуйте дані слова:

Які вживаються щодня

Які не вживаються зовсім

Нові в нашій мові

Мають сучасні відповідники

Сотник, маєток, гривня, реєстрові козаки, хліб, книга, плеєр, рать, СМС, ноутбук, мобільний телефон, жупан, сінус, враг, перст.

Проблемне запитання.

Перегляньмо альбом «З української старовини». Опишіть одну картину. Чому це нелегко зробити? Про яку лексику тут ідеться?

Слово вчителя (опрацювання теоретичного матеріалу).

.Бесіда за схемою: (відтворення теоретичних відомостей по темі) слайд

Активна лексика – усі слова, які повсякденно вживаються у різних формах і стилях мовлення.
З плином часу деякі речі виходять з ужитку, тому зникають і слова (наприклад, вельможа, князь, цар). Такі слова називаються застарілими і вони становлять пасивну лексику людини. До застарілих слів відносять архаїзми та історизми.
І навпаки - із розвитком науки, техніки, мистецтва з'являються нові слова,предмети, явища, які вимагають відповідних назв( скажімо, комп'ютер, плеєр, дискета,смс.) Таким чином виникають нові слова – неологізми, які згодом стають загальновживаними.
Застрілі слова в художніх текстах виконують різні стилістичні функції:
-відтвореня колориту певної епохи:Дружина на чолі з воєводою Свеельдом рушила на Київ, а Святослав з невеликими силами лишився зимувати на Дунаї.
(М. Слабошпицький)
-надання текстові ознак піднесення, урочистості: Возвеличу малих отих рабів німих, я на сторожі коло них поставлю слово. (Т. Шевченко)
Надання образові іронічного забарвлення: Возний: Благоденственного і мирного пребиванія! ( І.Котляревський)
Застарілі слова і неологізми становлять пасивну лексику нашої мови.
До уроку мені допомагали готуватися наші історики, археологи, сучасні мовознавці. Вони провели дослідження і з'ясували, які слова ми називаємо історизмами, архаїзмами, неологізмами. Запрошуємо їх до слова.
(виходить________)
Історизми-це слова, що вийшли з ужитку у зв'язку із зникненням позначуваних ними реалій історичного минулого. Серед них назви старовинного одягу (кобеняк, каптан), назви зброї (секира), назви грошей (злотий), знарядь праці (рало).

Історизмами стали слова недавнього минулого, наприклад, радгосп(радянське господарство). Історизми як засіб створення колориту відповідної епохи використовуються письменниками. Без них не уявляється підручник з історії, історична наукова розвідка. У змалюванні історичних подій у художньому творі чи науковому трактаті історизми замінити нічим, бо вони не мають синонімів у сучасній мові.

(виходить________)

Архаїзмами (від грец. άρχαίοζ — старовинний, давній) у загальному визначенні називаються слова, що вийшли з широкого вжитку й перейшли до так званого пасивного запасу лексики національної мови.. За класифікацією, поданою в довіднику сучасної української мови, таких типів виділяється п'ять: 1. Власне лексичні архаїзми — слова, витіснені з мови словами з іншим коренем: рать — військо, уста — губи, рот, перст — палець. 2. Лексико-словотворчі архаїзми відрізняються від сьогоднішніх відповідників суфіксами або префіксами: вої — воїни, шкатула — шкатулка, коляса — коляска. 3. Лексико-морфологічні архаїзми характеризуються застарілою граматичною формою: роль — роля, читає — читаєши, моліться — молітеся, сини — синове. 4. Лексико-фонетичні архаїзми від сучасних назв різнять­ся однією чи двома фонемами: поет — піїт, злато — золото, ріжний — різний. 5. Лексико-семантичні архаїзми — застарілі значення слів, які тепер уживаються з іншими, сучасними значеннями: живот (життя), язик (мова, народ), мир (громада, світське життя).

Ми вам пропонуємо виконати таку вправу

Вправа.

Прочитайте. Випишіть історизми. Знайдіть їх пояснення у словнику.(слайди-пояснення історизмів)

1.Дядько Яким був у довгому чорному кобеняку з каптуром, нап'ялим на голову.(Л. Юхвід) 2.І мати моя носила очіпок на голові, і я зав'язуватимусь в чушку.(І. Нечуй-Левицький) 3.А із яру в киреї козачій хтось крадеться.(Т. Шевченко) 4.Гандзя була лише в одній сорочині, підперезаній крайкою.(І. Франко)

(учень коментує слайди)

Виходить______________

Неологізми. Поява нових предметів, виникнення нових понять фіксується в мові створенням нових найменувань або зміною семантики тих чи інших слів. Зявляються неологізми(від гр.-новий, слово).Це новоутворені слова або сполуки слів, які не набули ще широкого вжитку.

Доля неологізмів різна. Одні з них ніколи не потрапляють до активного діючого словника, інші перетворюються в загальновживані одиниці і переходять до активного словника., внаслідок чого перестають бути неологізмами. Це означає, що неологізм – поняття конкретно історичне. У момент його появи і протягом певного часу лексичне новоутворення сприймається як неологізм. У подальшому його новизна може втрачатися, і час виникнення певного новотвору встановлюється тільки спеціальними дослідженнями.

Коли неологізм стає загальновизнаним, тобто втрачає новизну, мовці навіть не уявляють, як суспільство обходилося без нього. Ми настільки звикли до таких слів, як аеробус, космопланування, чорнобилець, що не одразу повіримо в те, що 20-50 років тому про ці назви і поняття люди не мали уявлення. Сьогодні ми є свідками появи в українській мові нових слів, таких як приватизація, реалізатор.

Неологізми бувають загальномовні й індивідуальні. Ознакою перших є загальнопоширеність. Індивідуальні неологізми-це індивідуально-авторські новотвори діячів науки, мистецтва, літератури. Їх ще називають індивідуально-стилістичними, оскільки вони створені автором певного твору з певною стилістичною метою. Такі неологізми відіграють велику роль в образному змалюванні дійсності. Не випадково в творчості кожного письменника можна знайти власні новотвори. Наприклад, Л.Українка: «чарівливий», Д. Павличко «замозолілі»

- У кожного з вас на парті є лінгвістичний словник термінів. Користуючись ним виконайте наступну вправу.

Вправа.

Підкресліть у складі фразеологізму архаїзми. Доберіть сучасні відповідники. Складіть з двома речення.

Один як перст, бити чолом, покласти живіт за когось, бути притчею во язицех, ні пари з уст, розбити в пух і в прах.(слайд)

-У кожного на парті є завдання.

Прочитайте текст. Вказати стиль, жанр. Знайти і виписати історизми та архаїзми, з'ясуйте їх стилістичну функцію.

Щороку цариця обмежувала все більше запорізькі вольності. Особливо після Коліївщини. І найдужче тим, що почала населяти запорозький край то німцями, то сербами, то болгарами. Віддавала їм найкращі землі, найвигідніші урочища.

Запорожці писали цариці чолобитні, посилали в Петербург гінців та депутації, бажаючи відстояти свої права.

З одною такою, останньою, депутацією поїхав і я.

Взяли з собою договори та універсали Богдана Хмельницького, запаслися подарунками. Валка була чимала. Очолювали депутацію писар Антін Головатий, отаман Сидір Білий та Логвин Мощенський.

Довго ми оббивали пороги різних канцелярій, роздаровували вельможним панам та підданкам усе, що привезли з собою, але так нічого й не добилися. Тоді Антін Головатий відписав гетьманові: «Чутка йде, що хочуть поділити наші землі поміж великими петербурзькими панами». Як писано в Писанії: «І розділивши ризи його і меташа жребій».

А тим часом цариця зі своєю державною радою постановила взагалі скасувати всі вольності запорожців, а нашу Січ дощенту зруйнувати.

Потьомкін доручив виконання цієї підступної справи царського двора генералу Текелію та князю Прозоровському. Сили були не рівні. Текелій мав сильну артилерію, 8 полків кінноти, 17 ескадронів пікінерів, 10 піхотних полків, 20 ескадронів гусарів та 13 полків донських козаків. А Січ мала лише 20 гармат та 10 тисяч січовиків.

Так з волі цариці Катерини згинула наша преславна вольниця – Січ Запорозька.

-Скажіть, будь ласка, це ми працювали з активною чи пасивною лексикою?

(пасивною)

-Що свідчить про це?

(Лексика не активна, слова вийшли з ужитку)

-Чіткої межі між активною і пасивною лексикою немає. Обидва шари перебувають у постійній взаємодії: з активного запасу слова, старіючи, переходять у пасивний, а з пасивного нові слова в активний. За останнє десятиріччя відбулися такі зміни:

-повернення в активний вжиток загальноприйнятих звертань: громадо, добродію, колего, пане, панно, панове;

-активне вживання етикетних формул: Уклінно прошу! Моє шанування! Кланяюсь низенько! Якщо Ваша ласка! Щиро перепрошую! Боже допоможи! Ідіть з Богом!

-відродженя реалій, а разом з ними і слів: колегіум, гімназія, гімназист;

-відродження і реактивація лексики:тризуб, гетьман, соборний, соборність, світлина.

-Діти, давайте спитаємо в наших дослідників, що означає термін «ре активація» за тлумачним словником?

Учень_____________

РЕАКТИВАЦІЯ— термін, що його використовують відносно споминів, які викликаються за допомогою зовнішнього стимулу; відновлення діяльності, повернення до стану діяльності.

-Давайте подивимось як проходила реактивація слова гривня.

Робота зі слайдом-схемою «Реактивація пасивної лексики».

-Зверніть увагу на дошку.

-Які з наведених слів зазнали реактивації? Визначте історизми та архаїзми.

Соборність, рантух, чумак, боярин, злука, перст, баталія, крамола, рекрут, патронат, світлиця

Доберіть до застарілих слів сучасні відповідники:

(дошка)

Корогва – прапор

Палець – перст

Крам – товар

Уста – губи

Рать – військо

Стольний град – столиця

Перо – ручка

Ремісник – майстер, робітник

Хорунжий – прапороносець

Червінець – золота монета

Робота з лінгвістичним словником.

-Повторимо визначення неологізмів. Читає_____.

-Я прочитаю поезію Івана Драча, а скажете, яку лексику тут використано.

Бабусенько, бабулиня, бабусенція.
Ой гаряча, ой бабулик, ой-ой-ой-єчки.—
Ляпотить, хлюпотить у ночовоньках
Дівулиня, дівчина, дівогоренько,
А бабуся так і вештається, ой-я,
А бабище все шупортається, ой-я,
З кочергами, з баняками, банячищами…
Внучка, внученька, студентонька
Спить у баби на ряднищі, на рядні
Під кожухом, кожушиськом, кожушариськом.
На лежанці в цмоки цмокає, аж оєчки.
(Випадає їй казьонний дім,
І валет бубновий в нім,
Туз хрестовий заберу,
Швидше вже сама помру…)
А дівуля, дівчинина, дівувальниця
До кожуха, кожушенька так і горнеться,
А бабуся, бабулиня, бабусенція
До дівчиська, дівчиииська так і тулиться —
Сиротина ж, сиротуля, сиропташечка,
Бабумамця, бабутатко, бабусонечко…

Вправа.

Прочитайте, знайдіть неологізми, поясніть їх значення та стилістичну роль. Які з цих неологізмів-загальномовні, а які-індивідуально-авторські?

1.Весело-зорна, світляна, осонна, то літопопелом, то мукою огорне, джерельнострунна, впадисто-висока, земличенько, на роговиці ока ти порошиною невмітною лежиш, така легка, кульбабна-хоч не диш.(П. Мовчан).2.Власне, музичний шоу-бізнес-це професійне продюсювання артистів, звукозапис на власній студії.3.Уже кружляє листя жовторжаве, щоб на асфальті мокрому спочить(М. Рильський) 4. Дуб столітній, звівши віти, чародіє. Й самотою в мрійношумі, в тихім шумі на зеленому осонні думу дума. (Г. Коваль) 5.Одвересніло, сніг, морози (М. Ільченко)6. Серед переваг фірми-швидке і ефективне обслуговування, наявність великого паркінгу, свіжість і висока якість пропонованих товарів.

Розподільний диктант(слайд)

Розподілити слова у 3 колонки: історизми, архаїзми, неологізми.

Літак, флешка, реєстровець, продюсювання, бізнесовці, мушкет, море, пан, кучмівці, он-лайн, спонсор, шопінг, агротехніка, смартфон, гласність, вікно, євробачення,дайджест, ЗНО, кітч, село, толерантність, універсам, депутат-мажоритарник,вітер, компютер, євро, амбасада, терем, іміджмейкер.

-Вам потрібно виконати завдання на вибір.

1- виділити неологізми.
На борту глайдера (космічного корабля) було кілька флаєрів, призначених для дослідження поверхні планет і картографування. Сичить “саркофаг”, піднімається атомний гриб, і шкіриться СНІД, що збирає все ширші покоси.

2-перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі застарілі слова. Поясніть, належать вони до історизмів чи архаїзмів.

1. Не міряй усіх на свій....

2. Найкраща хата крита, а... — шита.

3. Молодому тепліше в сорочці, як старому в....

4. Причепився, як пан за....

5. Руки на... — горобців не рахуй.

6.... — на базар, кутя — на покуття.

3-роздивитися репродукцію картини І. Рєпіна “Запорожці”. Які застарілі слова (історизми) ви б використали, розповідаючи про зображене на картині? Записати ці слова. 3-4 з них увести в речення.

Для довідок: Кошовий, отаман, сотник, курінний, писар, каламар, кобза, каламсійка, китайка, жупан, свита, оселедець, самопал, пістоль.(запис на дошці)

Творча робота

Складіть текст на тему «Моя мандрівка в козацьку давнину машиною часу», використайте у тексті пасивну лексику.

IV. Узагальненя і систематизація вивченого матеріалу.

1.За вивченим матеріалом скласти гумористичні рекламні тексти.

Реклама неологізмів

Якщо Ви хочете придбати супер- новий товар, завітайте до магазину «Лексикологія». До Ваших послуг неологізми (від гр. neos - новий і logos - слово) - це нові слова на позначення нових реалій, що виникають у процесі розвитку суспільства.

Зручний у використанні, неповторний дизайн. Якщо ж Ви захочете підкреслити в собі особливе і привернути увагу не тільки однокласників, а і вчителів візьміть «неологізм» в школу. А часом, щоб полегшити собі життя, користуйтесь цим на уроці. Купуйте наш товар і Ви не пожалкуєте!

Реклама історизмів

Хочете дізнатись, з якої причини Ви себе недобре почуваєте? Чи, може, з'ясувати, коли і за яких умов Ви вчора повернулись додому? Або визначити міру і ступінь того, що Ви пам'ятаєте? У такому випадку історична лексика саме для Вас. Вивчивши історизми ви дізнаєтесь, що відбувалося в минулому. Якщо не допомогмо, то наступна наша пропозиція 100-відсотковий успіх. Купивши спеціальну історичну літературу за півціни, історичні художні твори отримаєте безкоштовно, і відтворите певну історичну подію. І ви станете почувати себе добре, пам'ять повернеться.

Реклама активної лексики

Ти енергійний? Ти активний? Ти любиш спілкуватись? Прагнеш бути сучасним у своїх думках? Тобі набридли слова, у яких ти ніяк не можеш розібратися, і ти заплутався у пасивній лексиці? Тоді твій вибір – активна лексика!

Активна лексика це вам не просто лексика, а ядро словникового складу мови. Вона об'єднує як споконвічно українські слова, так і численні групи запозичених слів. Головна її ознака — регулярне використання у сфері діяльності людини. Це те, чим ми користуємось кожного дня. Запам'ятай прості правила і не мучся з тим, яке слово використати!

Реклама архаїзмів

Ти романтик,полюбляєш загадки, антикваріат? Тоді архаїзми прийдуть тобі до душі. Це ті слова, що позначають існуючі й нині предмети, явища, процеси. Лише добери синонім і твій антикваріат отримає новий відповідник (зріти – бачити, вия – шия, перст – палець, уста – губи). Купуйте наш товар і ви станете найерудированішим серед своїх друзів.

V. Підсумок уроку.

-Продовжте думку. «на уроці я дізнався…зрозумів..»

-Ви гарно працювали.Оцініть свою роботу за 12-бальною шкалою. Результат запишіть на кольоровому аркуші.

Учням пропонується оцінити свою роботу на уроці, виставивши собі бали від 1до 12

VI Домашнє завдання. Укладіть міні - словничок, до якого увійдуть індивідуальні авторські неологізми вашого улюбленого поета.

5  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря