» » » Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас

Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас

Урок «Мистецтво українського слова. Мовні химери. Стилістичні засоби лексикології», 10 клас

Засвоєння учнями ґрунтовних знань сучасної лінгвістичної теорії має стати основою для формування в них умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови. Опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія», уривки із художніх текстів як засоби мавленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяють формуванню навичок учнів аналізувати, зіставляти і порівнювати мовні явища у різних стилях мовлення. Уміння доводити власну думку в процесі застосування методів роботи в групах є важливим фактором у формуванні предметних компетентностей школярів.


Освітня мета:

систематизувати знання учнів із розділу «Лексикологія»;

збагачувати словниковий запас школярів;

розпізнавати тропи,і визначати їх у текстах різних стилів мовлення;

визначити роль і доречність використання у тексті стилістично забарвлених лексичних засобів мови, їх стилістичну функцію;

використовувати доцільно лексичні засоби у власному мовленні.

Розвивальна мета:

розвивати зв'язне мовлення учнів, виразність читання,логічне мислення, самостійність, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки, здібності до самопрезентації.

Виховна мета:

виховувати в учнів патріотичні почуття, любов до рідного слова.

Обладнання: опорно-логічні схеми (ОЛС) із розділу «Лексикологія»,

роздатковий матеріал, картки із завданнями

Тип уроку: узагальнення та систематизації вивченого

Форма проведення: урок-практикум

ХІД РОБОТИ

Епіграф уроку:

Усіслова – співучі струни,

Колипід майстровим смичком

М.Рильський


І. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Наша мова

Мова, наша мова –

Мова кольорова,

В ній гроза травнева

Й тиша вечорова.

Мова, наша мова –

Літ минучих повість,

Вічно юна мудрість,

Сива наша совість.

Мова, наша мова

Мрійнику – жар-птиця,

Грішнику – спокута,

Спраглому – криниця,

А для мене, мово,

Ти мов синє море,

У якому тоне

І печаль і горе.

Мова, наша мова –

Пісня стоголоса,

Нею мріють весни,

Нею плаче осінь.

Нею марять зими,

Нею кличе літо.

В ній криваві рими

Й сльози Заповіту.

Я без тебе, мово,

Без зерна полова,

Соняшник без сонця,

Без птахів діброва,

Як вогонь у серці

Я несу в майбутнє

Невгасиму мову

Слово незабутнє.

Ю.Рибчинський

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Який розділ науки ми вивчили?

Для чого необхідно засвоїти цей матеріал?

Які види переносного значення слова?

Чим омоніми відрізняються від багатозначних слів?

Які є групи лексики за сферою вживання?

Яка доля застарілих слів і неологізмів у сучасному мовленні?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Протягом століть, відбираючи по словечку, по зернятку, геній народу витворив і передав у спадок, у вічне користування неосяжне, розкішне у своїй красі і блиску розуму лінгвістичне багатство: майте, гордіться, не будьте німі!

О.Гончар

Лексичною темою і практичним матеріалом для аналізу будуть вправи з культури мовлення

Інтерактивна вправа «Очікуваний результат»

Знаю - Вмію - Хочу дізнатися

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Прес»

На які групи за лексичним значенням поділяються слова? (омоніми, синоніми, антоніми, пароніми)

Тропи – це … (слова, вжиті в переносному значенні для створення образності (передача загального поняття через конкретний словесний образ))

Види тропів… (порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія, літота, уособлення)

Назвіть відомі вам стилістичні фігури. (антитеза, оксиморон, перифраза, парономазія, евфемізм; еліпсизм, анафора, епіфора, тавтологія, леоназм, ампліфікація)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Теоретичний етап.

Завдання 1.

Проаналізувати ОЛС «Види переносного значення слова»

Завдання 2.

Дати визначенняпереносних значень слова

Завдання 3. Робота в парах

Проаналізуватиуривки з художніх текстів. Визначити в них художні засоби

Пара 1

Ліс ще живий. Унього добрі очі,

Шумлять вітри унього в голові,

Старезні пні,кошлаті поторочі,

Літопис тишіпишуть у траві.

Пара 2

Пекучий день…Лісів солодка млява…

Смага стежок…Сонливиці левад…

Іде грозадзвінка і кучерява

Садам зомлілдіруки цілувать.

Пара 3

А небо зацвітаєсинім рястом,

Бринитьструмок і губиться в імлі.

І хочеться вобійми трав упасти

І слухать серцерідної землі.

Пара 4

День дзвенів, якроса на блакитній стеблині,

Золотилась Деснизорецвіть.

І гадав я, якмало потрібно людині,

Щоб душею в ційтиші прозріть.

Пара 5

А синій сонгойдається

На листячкуосиновім,

На кожній натравиночці,

На кожнім синімдзвоник

Виблискує,витьохкує

Такий звабливийсвіт.

Пара 6

Від барв ізвуків в серці скільки просені.

На листях кленівпромені дзвенять.

Сміються квіти утраві нескошеній,

Про щось в гаюзозулі гомонять.

Пара 7

То ж хайсміється іволга на клені.

Хоч я сумую,може, задарма…

Живе в природівічний, добрий геній,

І меж йоговеличності нема.

Пара 8

Вишневу думудума білий сад,

Дрімає смутокночі на лататті,

Стоїть тополя вмісячному платті

1. Охарактеризуйте виражальні засоби.

Раби – це нація,Котра не має слова, тому й не може захистить себе. (О.Пахльовська) (метонімія)

Ти зрікся мовирідної. Ганьба

Тебе зустріне нашляху вузькому …

Впаде на тебе,наче сніг, журба –

Її не понесешнікому. (метафора)

Присягаюся,ниво, тобі, як небу

Присягає навірність одвічну піїт. (метафора)

Я знаю: мовамамина свята.

В ній вічнийнезнищенний дух свободи.

Її плекали душіі вуста

Мільярдів. – цежива вода народу. (М.Адаменко) (синекдоха, метафора)

2. Типи лексичних значень слів. Робота в групах. «Аукціонзнань»

Група 1

Проаналізувати ОЛС «Синоніми»

Завдання1

Дайте визначеннялексичних синонімів.

Завдання 2

Продовжіть ряд,визначте вид синонімів, до якого стилю належать синоніми кожної групи.

Горизонт …(небокрай, небосхил, овид, небозвід, крайнебо, круговид, обрій, видноколо,виднокруг, виднокрай, кругогляд) (абсолютні)

Кричати …(лементувати, репетувати, горлати, волати, верещати, ґвалтувати, горлопанити,вищати, верещати) (стилістичні)

Щирий …(чистосердечний, відвертий, щиросердний, прямий, безпосередній) (ідеографічні)

Група 2

ПроаналізуватиОЛС «Омоніми»


Завдання 1

Згрупувати омоніми за значенням: омофони, омограми, омоформи.

Слава, Слава; на ніс, наніс; Віта, віта;

слідкувати, слідкувати; молоді, молоді; гори, гори;

потри, по три; удар, удар; мати, мати;

сонце, сон це; атлас, атлас; став, став;

в житі, вжиті; насип, на сип; дорога, дорога;

мету, мету;

Завдання 2

Прочитайте речення, та вкажіть види омонімів, прокоментуйте їх стилістичну роль (засіб словесної гри)

Дике Поле кінь копитом поле. Не здолав – упав. (Г.Половинко)

Твої листи зів'ялим листом пахнуть. (Ж.Шишкіна)

Мамо! Справді прийшли ви, чи сон це? Бачу хліб, а під ним – вишивано! Знов створили маленьке сонце… (В.Дячук)

А нам не до суму за гонорарну суму. (І.Калинець)

Що є ніжніше, щоб у серці мати? І озвались квіти: - найніжніше – мати! (В.Женевський)

Група 3

Проаналізувати ОЛС «Антоніми»

Завдання 1

Назвати види антонімів за семантикою

Завдання 2

Запишіть речення. Завдяки яким виражальним засобам мови створено контрастну характеристику образів, настроїв предметів. До якого стилю належать ці речення.

Вірю, вічно житиме Вкраїна… Тільки ти, людино, ти єдина, здатна пекло в рай перетворить.

Гони, вигонь з душі покірного раба, коли між волею й неволею – змагання, коли між розумом й безумством – боротьба…

І на оновленій землі врага не буде, супостата. А буде син і буде мати, і будуть люди на землі. (Т.Шевченко)

Ми з тобою – як море і небо. (Л.Костенко)

Установіть відповідність (пароніми)

1

Тактичний


А

Метод

2

Тактовний

Б

Транспорт

3

Громадський

В

Слон

4

Громадянський

Г

Прийом

5

Ефективний

Д

Чоловік

6

Ефектний

Е

Звичай

7

Азійський

Є

Обов'язок

8

Азіатський

Ж

Вигляд

Ключ:

1

2

3

4

5

6

7

8

Г

Д

Б

Є

А

Ж

В

Е

Запишіть відповідник до запропонованих слів. Дайте їм визначення, до якої групи за лексичним значенням вони належать (абсолютні синоніми)

всесвіт - … космос;

відсоток - … процент;

ландшафт - … краєвид;

Кавалерія - … кіннота;

Лаштунки - … куліси;

пілот - … льотчик;

справа - … діло;

орфографія - … правопис;

борошно - … мука;

аргумент - … доказ;

фініш - … кінець;

бар'єр - … перешкода.

Поміркуйте, чи є такими наведені ці пари слів із стилістичного погляду (загальномовні)

Проаналізуйте лексику за її походженням. Яке значення підкреслених слів.

То встала Русь в кольчузі і шоломі, щоб їй стихія покорялась дика, і вів їх в далі невідомі Син Перуна Олег-владика.

Ні перед ким не станеш спину гнути, не віддасися ворогу в ясу, якщо ти зміг, товаришу, збагнути свого народу велич і красу.

Запишіть речення. Вкажіть слова, що служать для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.

Возвіруй у слово. А ще – помолись Доброті. Своїм омофором Нехай тебе правда огорне. (Л.Пшенична)

Хай не буде в слові лжі ні йоти. Пам'ятай, що слово – бумеранг! (А.Криловець)

Та раптом жар у грудях пригаса і не стає ні сили ані духу, коли слова – байдужі словеса, що не тривожать ні душі, ні слуху. (В.Тищенко)

VІ. РЕФЛЕКСІЯ

Під час практикуму я …

Повторив (ла) …

Дізнався (лася) …

Я вмію тепер визначати …

Труднощі відчував (ла) …

Змінив (ла) погляд на …

Цікаво було виконувати …

Я хочу поглибити знання про …

ОЛС допомагають мені …

Можу презентувати …

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати міні-проекти до теми «Фразеологізми»

Література

Глазова О.П. Українська мова: матеріали до уроків 10-11 клас.-Харків: Ранок, 2000. – 171 с.

Караман С.О. та інші Українська мова. Поглиблений етап вивчення: навчальний посібник.- К.: Магістр-S, 1998. – 304 с.

Нікітіна Т.В. Уроки-практикуми з української мови у 10 класі.- Харків: Основа, 2008. – 157 с.

Плющ М.Я., Тихоша В.І., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова: підручник 10 клас профільний рівень.- К.: Освіта, 2010. – 416 с.

Пономарьов О.Д. Стилістика сучасної української мови: підручник.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

Ужченко Т.Г. Дидактичний матеріал з української мови: Лексика і фразеологія – К.: Основа, 2011. – 222 с.

1  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря