» » » Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас

Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас

Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас
Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»; розвивати навички правопису;

розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички;

виховна: виховування почуття гордості за свій народ, його мистецьке обдарування.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, орфоепія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, художня культура.

Тип уроку: урок поглиблення й закріплення знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Опитування

- Скільки всього звуків в українській мові?

- На які дві групи вони поділяються?

- Скільки голосних? Що про них знаєте?

- Скільки приголосних в українській мові?

- Як творяться голосні звуки?

- Як творяться приголосні?

- За допомогою чого можна передати звуки на письмі? (фонетичної транскрипції)

Перевірка домашнього завдання.

Оцінювання.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Відгадайте, яке слово має три склади, але 33 букви.

Ця хатинка невеличка,

Має тридцять три кімнати,

В кожній з них живе сестричка.

Як же цю хатинку звати?

Що ж очікуємо від уроку ?

Шановні діти! Сьогодні перед нами стоїть нелегке завдання: подорожуючи рідним краєм, ми повинні повторити знання з фонетики, отримані раніше і здобути нові. У нас сьогодні така тема: Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

V.СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Комунікативний практикум

-Дайте відповіді на запитання.

-Що таке фонетика?

-Як позначаються звуки мовлення на письмі?

— А що потрібно для того, щоб і майбутні покоління могли торкнутися краси слова?

— Потрібно залишити письмові пам'ятки.

Отже, потрібно записати почуте за допомогою букв. Буква – графічне зображення звука. Записуємо під диктовку, звіряємося з написаним на дошці.

А що ж таке сукупність букв кожної мови, які розміщені в певному порядку?

— Це алфавіт.

— А який синонім до слова алфавіт ви знаєте?

— Абетка, азбука.

Скільки букв в українському алфавіті?

Мовне спостереження

Прочитайте та запишіть слова, у яких однакова кількість букв. Визначте, скільки звуків у кожному слові. Чому в одному із цих слів звуків на чотири більше, ніж в іншому?

Ящірка - джміль

[ йашч'ірка ]- [ джм'іл']

Висновок

Слово вчителя. Слово «алфавіт» прийшло до нас із грецької мови. Перша буква в цій мові має назву «альфа», друга — «віта». Так і з'явилося слово алфавіт.

Опрацювати визначення алфавіта на с. 93.

Повідомлення учня про абетку.

Слова “абетка”, “алфавіт”, “азбука” – синоніми й означають сукупність літер, прийнятих у писемності будь-якої мови та розміщених у певному порядку. Слово “абетка”, як відомо, утворене за назвами початкових літер – “а” та “бе”. А слово “азбука” народилося дуже давно, ще у Київській Русі, теж із початкових літер, які звалися “аз” та “буки” – “буква”. Слово “алфавіт” ще старіше. Воно утворене від назв двох перших букв старогрецького алфавіту. У стародавніх греків перша літера азбуки була “алфа”, а друга “віта”.

Кількість букв у різних алфавітах різна.У російському – 33 букви, в англійському – 26, в українському – 33. У гавайській мові нараховується всього 6 букв на позначення голосних та 5 – на позначення приголосних. Кириличний алфавіт складався із 43 літер, кожна з яких називалася цілим словом.

Зачитати український алфавіт (Форзац підручника)

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником. Виконати вправу 191.

Слово вчителя.

Азбука – до мудрості дорога.

Отже, азбука й справді до мудрості дорога. Звуки чуємо, букви пишемо і бачимо. А чого, на вашу думку, в мові більше звуків чи букв? Чому? ( Діти пригадують з початкових класів вивчене, що деякі букви в українській мові позначають два звуки).

Ось для прикладу візьмемо слова і запишемо їх на дошці

Називаємо, матір'ю, українська, має, Європа

Порахувати звуки та букви. Чому звуків більше і як їх позначити?

Отже, ї – завжди, є; ю; я в певних позиціях позначають два звуки

Опрацювати таблицю Співвідношення звуків і букв на с. 94.

Розподільний диктант

Запишіть слова у два стовпчики: у перший - слова, у яких букви я, ю, є позначають 2 звуки, а в другий – у яких ці букви позначають 1 звук і м'якість попереднього приголосного.

1-М'ята, ясен, єдність, дбаєш, мільярд, об'єкт, кулінарія, комп'ютер.

2- Рілля, цілющий, синє, маля,лякати.

Висновок.

Виконати вправ 194, 195 (за підручником )

Гра-конкурс!

Запишіть за алфавітом прізвища хлопчиків вашого класу (пере­магає той, хто першим правильно виконає завдання).

Робота з текстом

► Прослухайте уважно текст. Визначте його основну думку, тип мовлення,стиль.

Вишивка — один із давніх і найбільш поширених видів народ­ного декоративно-ужиткового мистецтва. Вона виникла дуже давно і передавалася від покоління до покоління. Вишивкою займалися з дитинства і всюди. Це було обумовлено бажанням прикрасити свій побут, свідчило про багатство внутрішнього світу людини і його вічне прагнення до прекрасного.

Вишиванки (вишиті речі) є духовним символом українського на­роду, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук.

«І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник виши­ваний на щастя, на долю дала».

Ці рядки відомої пісні на вірші українського поета Андрія Малишка засвідчують, що на манівцях життя постійною нашою супутницею є вишивка. Хрестик чи гладь, мережання чи вирізуван­ня на лляних, конопляних, бавовняних тканинах здавна милують наше око, радують душу, дають працю рукам і думці (З журналу).

Завдання 1

Випишіть із останнього абзацу:

Iваріант — слова, у яких звуків більше, ніж букв.

II варіант — слова, у яких букв більше, ніж звуків.

Завдання 2

Із першого та другого абзаців випишіть слова, що починаються на літеру в, розставте їх відповідно до алфавіту.

Бесіда за змістом твору

Як ви вважаєте, чому українська вишивка є духовним симво­лом народу?

Згадайте рядки пісні А. Малишка. Кому присвячена ця пісня?

Чи є у вас речі з вишивкою? Чим вони вам подобаються?

Робота в парах

Запишіть за алфавітом назви областей України.

Харківська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаїв­ська, Полтавська, Сумська, Луганська, Львівська, Закарпатська, Ки­ївська, Чернігівська, Рівненська, Черкаська, Луганська, Херсонська.

VІI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

1) Що вивчили на уроці?

2) Як графічно зображені звуки на письмі?

3) Що таке алфавіт?

4) Чого більше звуків чи букв?

5) Чому?

6) Які букви позначають два звуки?

7) У якій позиції вони стоять?

8) Самооцінка.

VІII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 25, виконати вправу 195, вивчити український алфавіт.

0  оцінок
Читайте також:
Додавання коментаря