Узагальнення вивченого з теми “Прикметник як частина мови”, 6 клас
Мета:узагальнити й систематизувати вивчений матеріал про прикметник як частину мови; навчити застосовувати теоретичні знання на практиці при розпізнаванні прикметника, визначенні його граматичних ознак; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх;розвивати вміння чітко висловлювати свої думки,
03 листопада, 2016 0
«Неозначено-особове речення», 8 клас
Мета:  поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення,  сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена, повторити вивчене про означено-особове речення, розвивати творчі вміння  аналізувати, трансформувати й конструювати
03 листопада, 2016 0
«Просте ускладнене речення», 11 клас
Мета: актуалізувати знання учнів про просте ускладнене речення,  удосконалювати вміння визначати певні синтаксичні конструкції, акцентуючи увагу на проблемних питаннях ЗНО; розвивати культуру мовлення,  творчі здібності учнів, логічне та образне мислення; виховувати повагу до української
03 листопада, 2016 0
«Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль», 7 клас
Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння , знаходити прислівники в тексті, характеризувати їх; розвивати усне зв'язне мов­лення учнів, увагу, уяву, творчі здібності; виховувати
03 листопада, 2016 0
Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове складне речення”. Урок-дослідження за творчістю Т. Шевченка, 9 клас
Мета: систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення; сформувати вміння й навички правильно інтонувати речення,  визначати засоби зв'язку в ньому;розвивати вміння аналізувати текст, враховуючи розділові знаки; на прикладі зразків творів письменників виховувати любов до слова,
03 листопада, 2016 0
«Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі
Мета: поглибити знання  учнів про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й пасивними дiєприкметниками, правила їx творення; формувати вмiння розрiзняти активнi й пасивнi дiєприкметники, утворювати їx, правильно писати дiєприкметниковi суфiкси; виховувати всебiчно розвинену,
03 листопада, 2016 0
«Розряди займенників за значенням» з української мови в 6-му класі
Мета:  поглибити знання учнів про займенник як частину мови; ознайомити з розрядами займенників за значенням, а також із загальним значенням і граматичними ознаками їх; формувати вміння розпізнавати займенники,аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників, доречно використовувати їх у
03 листопада, 2016 0
Повторення й узагальнення вивченого в 5-му  класі. Словосполучення і речення.
Мета:  повторити, узагальнити і систематизувати знання про словосполучення і речення; відпрацювати навички розрізняти ці дві синтаксичні одиниці;  удосконалювати орфографічну грамотність, розвивати пам'ять, логічне мислення, творчу уяву; виховувати зацікавленість у навчанні, допитливість,
03 листопада, 2016 0
«Складання діалогів. Уживання звертань у діалогічному мовленні» з української мови в 5-му класі
Мета: систематизувати вивчене про звертання, удосконалювати вміння визначати їх в реченні, доречно використовувати в усному та писемному мовленні; розвивати вміння спілкуватися, логічне мислення, пам`ять; виховувати культуру спілкування, любов до рідного слова, повагу до родини.
03 листопада, 2016 0
«Повторення й узагальнення вивченого в кінці року» з української мови в 5-му класі
МЕТА :  повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з вивченого; удосконалити пунктуаційні, орфографічні навички п'ятикласників, вміння робити фонетичний, морфемний, синтаксичний, лексичний аналізи;
03 листопада, 2016 0
1 2 3 4 5 6 7 8