Конспекти з української мови 5 клас

Урок «Лист. Адреса», 5 клас
Мета: ознайомити   учнів   із   типами   листів,  навчити  грамотно   і   правильно підписувати  конверт   і   оформляти    лист ,  дотримуючись композиційної   єдності , послідовно   викладати   свої   думки
05 листопада, 2016 0
Урок «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ», 5 клас
Мета: навчальна: повторити і закріпити знання українського алфавіту, ви­робити навички розмежування понять «звук» і «буква»;  розвивати навички правопису; розвивальна: розвивати вміння працювати колективно та самостійно; логічне мислення; вдосконалювати мовленнєві навички; виховна: виховування
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини», 5 клас
Мета: навчити учнів розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, обставини), виділяти їх у контексті умовними позначками; формувати загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного вираження; за допомогою
05 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Звертання. Розділові знаки при звертанні», 5 клас
Мета: навчити учнів знаходити і виділяти звертання в реченнях і тексті, правильно інтонувати речення зі звертаннями, розставляти розділові знаки при звертаннях; удосконалювати пунктуаційні вміння; розвивати усне та писемне мовлення; виховувати любов і повагу до членів своєї родини.
04 листопада, 2016 0
Розробка уроку «Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі», 5 клас
Мета: формувати вміння і навички складання усних і письмових творів – описів предмета, навчити дітей спостерігати, бачити, зіставляти, систематизувати, виділяти частини із цілого; розвивати навички зв'язного мовлення школярів, логічне мислення, уяву, нестандартне творче мислення, вміння
04 листопада, 2016 0
Дидактичний матеріал «Словосполучення і речення». 5 клас
І. Словниковий диктант Невідомо, край, глечик, чоловік, сьомий, собака, дорога, зірки, щира, дощ, країна, самітній, сильніший, ведмідь, людина, служба, ввечері, лев, сонце, обличчя. ІІ. Пояснювальний диктант Велика посуха, понесла додому, узяла глечик, удова захворіла, щира дівчина, знайти
03 листопада, 2016 0
«Складання діалогів. Уживання звертань у діалогічному мовленні» з української мови в 5-му класі
Мета: систематизувати вивчене про звертання, удосконалювати вміння визначати їх в реченні, доречно використовувати в усному та писемному мовленні; розвивати вміння спілкуватися, логічне мислення, пам`ять; виховувати культуру спілкування, любов до рідного слова, повагу до родини.
03 листопада, 2016 0
«Повторення й узагальнення вивченого в кінці року» з української мови в 5-му класі
МЕТА :  повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з вивченого; удосконалити пунктуаційні, орфографічні навички п'ятикласників, вміння робити фонетичний, морфемний, синтаксичний, лексичний аналізи;
03 листопада, 2016 0
«Правила вживання знака м'якшення» з української мови в 5-му класі
Мета уроку:  навчальна - закріпити  знання, вміння, навички  правопису слів із знаком м'якшення . розвивальна - розвивати логічне мислення, уяву, мовлення; збуджувати інтерес до творчості В.О.Сухомлинського; виховна - сприяти вихованню любові і поваги до рідної мови, художнього
03 листопада, 2016 0